V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。
为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:
kyrieou
V2EX  ›  二手交易

旧帖重发~ 全新未拆封或仅拆封未读的书籍大甩卖

 •  
 •   kyrieou · 2021-11-04 15:58:44 +08:00 · 828 次点击
  这是一个创建于 893 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  WechatIMG43.jpeg

  11 条回复    2021-11-05 12:32:36 +08:00
  kyrieou
      1
  kyrieou  
  OP
     2021-11-04 15:59:48 +08:00
  经济学原理和深度学习已出
  MonkeyJon
      2
  MonkeyJon  
     2021-11-04 16:05:00 +08:00
  网络攻防怎么说
  qq1197336728
      3
  qq1197336728  
     2021-11-04 16:20:37 +08:00
  货币战争怎么说
  socketpeng
      4
  socketpeng  
     2021-11-04 16:48:50 +08:00
  数学之美、剑指 offer 怎么说~
  Jiyunz
      5
  Jiyunz  
     2021-11-04 17:42:17 +08:00
  编码怎么说
  HappyOneP
      6
  HappyOneP  
     2021-11-04 17:45:57 +08:00
  js+网络爬虫 怎么说
  darkengine
      7
  darkengine  
     2021-11-04 17:57:55 +08:00
  网络攻防 和 白帽子 怎么说?
  zjvbqla
      8
  zjvbqla  
     2021-11-04 20:21:04 +08:00 via iPhone
  几折啊
  kyrieou
      9
  kyrieou  
  OP
     2021-11-05 12:30:22 +08:00
  linux 和 excel 已出
  kyrieou
      10
  kyrieou  
  OP
     2021-11-05 12:31:17 +08:00
  @zjvbqla 至少 4 折了
  kyrieou
      11
  kyrieou  
  OP
     2021-11-05 12:32:36 +08:00
  看上的加微信:S3lyaWVfb3U=
  建议有 2 本以上需求的加,不然邮费不划算。
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   5474 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 30ms · UTC 07:46 · PVG 15:46 · LAX 00:46 · JFK 03:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.