V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
关于交易安全的提示
在您初次进行交易之前,请点击上面的黄色横条阅读关于交易安全的提示。

为了提高 V2EX 的有效信息质量,在发布交易信息时,除了遵守安全提示中的说明外,也请注意下面的规则:

拼车信息请发到 /go/cosub 节点。

如果没有发送到 /go/cosub,那么会被移动到 /go/pointless。如果持续触发这样的移动,会导致账号被禁用。

andyhuai
V2EX  ›  二手交易

9.9 包邮 4G Cat1 模块,短信转发神器,有需求的上车!

 •  
 •   andyhuai · 2022-10-26 10:27:17 +08:00 · 7090 次点击
  这是一个创建于 627 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  目前支持 AT 固件,后续 LuatOS 固件支持,就可以写 Lua 脚本,玩法比较多

  第 1 条附言  ·  2022-10-26 11:08:39 +08:00

  满了,新团

  第 2 条附言  ·  2022-10-26 11:12:49 +08:00

  这个是对吧

  第 3 条附言  ·  2022-10-26 11:47:49 +08:00

  大家都喜欢玩啊,再开一个玩玩

  第 4 条附言  ·  2022-10-26 12:30:14 +08:00

  拼了上面的团,可以加群一起交流

  群号:472346987

  第 5 条附言  ·  2022-10-26 13:37:32 +08:00

  再来一个

  第 6 条附言  ·  2022-10-26 14:05:57 +08:00

  14:00 最新团

  第 7 条附言  ·  2022-10-26 14:29:50 +08:00

  14:30 新团

  第 8 条附言  ·  2022-10-26 15:13:37 +08:00

  15:10新团,怎么这么多人上

  第 9 条附言  ·  2022-10-26 16:50:28 +08:00

  QQ群暂时关闭入群了,人太多,大家冷静一下

  111 条回复    2022-11-07 19:44:50 +08:00
  1  2  
  xjngbla
      1
  xjngbla  
     2022-10-26 10:36:51 +08:00
  这东西怎么玩,需要动手吗,还是直接用
  lp7631010
      2
  lp7631010  
     2022-10-26 10:38:43 +08:00
  有没有相关教程
  andyhuai
      3
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 10:42:45 +08:00
  @lp7631010 @xjngbla 如果短信转发这个,我之前就做了一个,有教程
  lp7631010
      4
  lp7631010  
     2022-10-26 10:42:57 +08:00
  虽然不知道能干嘛 但是拼团了 - -!
  lp7631010
      5
  lp7631010  
     2022-10-26 10:43:49 +08:00
  @andyhuai 可以加下 V 信稍微指点一下不
  andyhuai
      6
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 10:46:23 +08:00
  拼团了可以加裙,472346987 ,一起玩
  andyhuai
      7
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 10:46:50 +08:00
  @lp7631010 472346987
  Kinnice
      8
  Kinnice  
     2022-10-26 10:48:52 +08:00
  LTE Cat 1 的下行链路速度为 10 Mb/s ,上行链路速度为 5 Mb/s
  临时上网也行,做一些监控类的 IOT 小玩意
  lp7631010
      9
  lp7631010  
     2022-10-26 10:53:06 +08:00
  @andyhuai 已加
  tianyu1234
      10
  tianyu1234  
     2022-10-26 10:57:49 +08:00 via iPhone
  奇怪显示拼团失败
  kissid
      11
  kissid  
     2022-10-26 11:00:34 +08:00
  满了
  mosliu
      12
  mosliu  
     2022-10-26 11:04:11 +08:00
  满了 没法买,我建了一个
  [![xWQch8.md.jpg]( https://s1.ax1x.com/2022/10/26/xWQch8.md.jpg)]( https://imgse.com/i/xWQch8)
  andyhuai
      13
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 11:04:17 +08:00
  SenLief
      14
  SenLief  
     2022-10-26 11:05:11 +08:00
  已经没了?
  andyhuai
      15
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 11:06:01 +08:00
  @SenLief 新团
  SenLief
      16
  SenLief  
     2022-10-26 11:07:08 +08:00
  @andyhuai 没了
  mosliu
      17
  mosliu  
     2022-10-26 11:07:26 +08:00
  没想到楼主也新开了 优先楼主的吧。
  andyhuai
      18
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 11:07:57 +08:00
  iamperiod331www
      19
  iamperiod331www  
     2022-10-26 11:09:06 +08:00
  虽然不知道能干嘛 但是拼团了 - -!

  能转发电话+短信的话,可以放一个在家里
  andyhuai
      20
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 11:11:43 +08:00
  ylls
      21
  ylls  
     2022-10-26 11:12:30 +08:00

  我也来发一个
  tianyu1234
      22
  tianyu1234  
     2022-10-26 11:13:43 +08:00 via iPhone
  大家统一一个人开团吧,都开了满不了也没用
  ylls
      23
  ylls  
     2022-10-26 11:15:56 +08:00
  @andyhuai 刚才看满了发了一个 走楼主的吧
  SenLief
      24
  SenLief  
     2022-10-26 11:18:16 +08:00
  有没有成熟的方案啊。
  kissid
      25
  kissid  
     2022-10-26 11:36:46 +08:00
  @ylls 还差 3 个
  402124773
      26
  402124773  
     2022-10-26 11:37:09 +08:00
  @ylls
  21 楼这个老哥的还没有满
  Jxnujason
      27
  Jxnujason  
     2022-10-26 11:40:42 +08:00
  不知道自己有啥用,但是手痒买一个试试
  ylls
      28
  ylls  
     2022-10-26 11:40:44 +08:00
  @ylls 满了
  andyhuai
      29
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 11:48:27 +08:00
  chanssl
      30
  chanssl  
     2022-10-26 11:48:29 +08:00
  都滿了,開一個。
  402124773
      31
  402124773  
     2022-10-26 12:32:22 +08:00
  @Jxnujason
  主要作用就是搞个备用卡,用来接收验证码之类,然后转发到手机上。
  ysweics
      32
  ysweics  
     2022-10-26 12:42:36 +08:00
  fantasticlw
      33
  fantasticlw  
     2022-10-26 12:45:27 +08:00
  开一个![eed10e68b5b9da252c8db7ef9a50188.jpg]( https://s2.loli.net/2022/10/26/W9vC3KV8BdhOjZq.jpg)
  ysweics
      34
  ysweics  
     2022-10-26 12:46:39 +08:00
  @ysweics #32 其他楼层的,新开的一个
  xilou31
      36
  xilou31  
     2022-10-26 12:57:56 +08:00
  虽然不知道能干嘛,但还是上车了 hhh
  Soutxx
      37
  Soutxx  
     2022-10-26 12:58:55 +08:00 via Android
  Soutxx
      38
  Soutxx  
     2022-10-26 13:01:24 +08:00 via Android
  @Soutxx 图片挂了,https://imgs.wiki/imgs/2022/10/26/63549204a66f3881.png
  boomboom5432
      39
  boomboom5432  
     2022-10-26 13:07:18 +08:00
  怎么还要注册?
  junyee
      40
  junyee  
     2022-10-26 13:11:46 +08:00
  满了。。我也开一个:

  data:image/gif;base64,R0lGODdhZABkAIAAAAAAAP///ywAAAAAZABkAAAC/4SPqRvtvcBDkz0Xs95cXWxBR+V9QYemqHmGrUEmrErXshnFMYXbHAsEwYKvm0gzGxGTpeWHF8wJM0yJ8+m6Hq1R16831E6h4uJSukVfyGL1d7tLlafxZpH8No/lc33aC4hEt7fSh7dRx3UXqOjT57do54Y4iCWp9HcZFmnEmXi4mahD2AlKRfqJCSlayWmaujkpCAdWqppnKms7u1rLhloL28ioe5YFbDnMq1tMpMaaLAzteqta9ZupOJqda62FDfncul0mfgXeHTq+fn7crk6bXTVv6O6EXm1Hvv/tQxkfLp+ygf4KngL4qlU6gwxjCSSXkFvDghAfKhTI8JExXv/TwGn8eO/fGkYgS5YT2dGbyZW+7DVjSWohLpUBC3WBR81hDX4I+dzUFhOjz149bQLBt8wGz5odNgKVqOkp06VOHzliNxVr1Xo7sUYkGhKnUxVLv3p0RnPrx4X0ig6syJErQZpmLbo1d1JnJ7hvL+rF20Yozrp6+eJFOnewyDyBxXoVLHVm3HdSy0K+Rsye2qN0L7eMChit4tF9AQpDjDglab6YJ3sKhgws4chDpxm2O7LwY6O2/e713ZazPtimd9PWHU307+TFm8vGTTV28NTEc5e2PjYt8Oq9oe46iF354dpBQbvU7r01+NOQqf8cz7v8d/iV5auXufj8X6XG7+f/H34Xf86hNhR97CW12mdNSefbVQPiJhl4L1nnoHCJzZcZchQKaKE09sVGYFc/eZgeiJ1RBFM/pFWoXncmhUhDdvs5ttaJ/sh4YYrGsajggTdqpeCEzEz0XWMLBjgjkRriKGSGSl7HJEkmuraZktHJo5xV7XF4FpYjyuVjhDhuZmSY/9XnZYcfIonma96J2aCUabYoH5xsztalmzkdmVWJbI5Z55m3RUXngxqSVZ2dGy653Zs2kvgcoYluCSBTE6p23HWIMrcnayq2SWaPa/YZFqhZikeppuiFVyONeiqa55WlAjoHW3Ee6plbWiY5qKq8NppXjrf6KqyuYE5ZLKlNHU4kq4/B+ccskMkwJu2eGVXrLHdBEtlsoAm+d0ABADs=
  zhhmax
      41
  zhhmax  
     2022-10-26 13:12:35 +08:00
  所以我想问一下,非+86 的手机卡可以插在这上面接短信吗,我有几张卡需要接短信,这样就能省去好多麻烦了。
  ggf
      42
  ggf  
     2022-10-26 13:16:12 +08:00
  ycdjhh
      43
  ycdjhh  
     2022-10-26 13:24:52 +08:00
  @andyhuai 已加 QQ 群,还没通过
  junyee
      44
  junyee  
     2022-10-26 13:32:13 +08:00
  没有闲置 SIM 的卡就只能当开发板用了。

  哈哈,为了奖励厚着脸皮 也 请大家帮帮忙。


  40# 链接 好像没人打开过。。。
  或外链:
  https://imgs.wiki/imgs/2022/10/26/854f1e347d58187f.jpg
  zjw7sky
      45
  zjw7sky  
     2022-10-26 13:34:08 +08:00
  这个能挂几个卡
  andyhuai
      46
  andyhuai  
  OP
     2022-10-26 13:39:02 +08:00
  @zjw7sky 一个只能插一个卡
  @zhhmax 应该可以的
  zjw7sky
      47
  zjw7sky  
     2022-10-26 13:40:56 +08:00
  这个怎么转发短信呢😂
  zjw7sky
      48
  zjw7sky  
     2022-10-26 13:41:11 +08:00
  感觉不会操作的话,买来也浪费了
  shmilyin
      49
  shmilyin  
     2022-10-26 13:41:56 +08:00
  vhisky
      50
  vhisky  
     2022-10-26 13:52:02 +08:00 via Android
  大家先用 35 楼的吧,还没满
  javen73
      51
  javen73  
     2022-10-26 13:52:38 +08:00
  买一个玩玩
  set01
      52
  set01  
     2022-10-26 13:52:57 +08:00
  x99501
      53
  x99501  
     2022-10-26 13:55:53 +08:00
  https://imgs.wiki/imgs/2022/10/26/4b21fe8f20083e72.png 新团
  x99501
      54
  x99501  
     2022-10-26 13:56:24 +08:00
  ![]( https://imgs.wiki/imgs/2022/10/26/4b21fe8f20083e72.png)
  touzi
      55
  touzi  
     2022-10-26 13:58:06 +08:00
  太火爆了, 技术大佬上车, 让我们抄作业
  ggf
      56
  ggf  
     2022-10-26 13:59:59 +08:00
  @andyhuai 请问能分享一下你之前的教程吗
  x99501
      57
  x99501  
     2022-10-26 14:05:44 +08:00
  https://imgs.wiki/imgs/2022/10/26/4b21fe8f20083e72.png 就差一个了家人们 上车就走
  nanjingwuyanzu
      58
  nanjingwuyanzu  
     2022-10-26 14:10:22 +08:00
  @shmilyin 已上 49 楼的车,不会玩 坐等教程
  killeder
      59
  killeder  
     2022-10-26 14:19:12 +08:00
  https://imgs.wiki/imgs/2022/10/26/988a92179324a745.jpg
  lxxiil
      60
  lxxiil  
     2022-10-26 14:25:19 +08:00 via iPhone
  这个可以改 imei 码吗
  ggf
      61
  ggf  
     2022-10-26 14:26:54 +08:00
  nznd
      62
  nznd  
     2022-10-26 14:27:02 +08:00
  ![]( https://imgs.wiki/imgs/2022/10/26/8d48c4e77ac15d30.jpg)
  ggf
      63
  ggf  
     2022-10-26 14:27:16 +08:00
  kane666
      64
  kane666  
     2022-10-26 14:33:26 +08:00
  @ggf 已上车
  Droog
      65
  Droog  
     2022-10-26 14:37:22 +08:00
  @x99501 加一个,好像还就差一个了!
  lc1450
      66
  lc1450  
     2022-10-26 14:42:58 +08:00
  想多搞个, 兄弟们帮帮忙 ![]( )
  vhisky
      67
  vhisky  
     2022-10-26 14:45:44 +08:00
  35 楼的满了,感谢!!
  SiuRayyy
      68
  SiuRayyy  
     2022-10-26 14:56:48 +08:00
  楼主的 14.30 发的已经上车了
  SiuRayyy
      69
  SiuRayyy  
     2022-10-26 14:57:01 +08:00
  差 4 人
  vipdog73
      70
  vipdog73  
     2022-10-26 14:59:25 +08:00
  教程呢?
  lp7631010
      71
  lp7631010  
     2022-10-26 15:04:42 +08:00
  再来一车
  vipdog73
      72
  vipdog73  
     2022-10-26 15:08:35 +08:00
  @lp7631010 图呢
  zhujinliang
      73
  zhujinliang  
     2022-10-26 15:09:17 +08:00 via iPhone
  showzonezhu
      74
  showzonezhu  
     2022-10-26 15:09:34 +08:00
  团满新开一个![]( https://imgur.com/o3Qm8Gs)
  lp7631010
      75
  lp7631010  
     2022-10-26 15:12:41 +08:00
  @vipdog73 图出来了啊。
  Peyet
      76
  Peyet  
     2022-10-26 15:14:40 +08:00
  vipdog73
      77
  vipdog73  
     2022-10-26 15:18:33 +08:00
  Citizen7
      78
  Citizen7  
     2022-10-26 15:24:32 +08:00
  有教程吗
  vipdog73
      79
  vipdog73  
     2022-10-26 15:27:16 +08:00   ❤️ 1
  loop00
      80
  loop00  
     2022-10-26 15:33:16 +08:00
  借楼开新团( base64 )
  aHR0cHM6Ly9hcHBjNmtqZm9yMjIzNDMuaDUueGlhb2Vrbm93LmNvbS90ZWFtYnV5L2RldGFpbHM/dGVhbV9idXlfaWQ9dGJfNjM1MmJiYjI0ZWE2Nl9xY1ViUU1LcCZ0YXNrX2lkPXRfNjM1OGQwYWU3NmQ4MV9GNXIyZlphViZyZXNvdXJjZV9pZD1TUFVfRU5UXzE2NjUxOTc3NzNqamhXb1Yybkg3ZHl2JnByb2R1Y3RfaWQ9U1BVX0VOVF8xNjY1MTk3NzczampoV29WMm5IN2R5diZyZXNvdXJjZV90eXBlPTIxJnR5cGU9MTMmc2hhcmVfdHlwZT01JnNoYXJlX3VzZXJfaWQ9dV82MzU4ZDAxMjNiM2YwX3A3N2JmYm1RY3kmY2hhbm5lbF9pZD0mZW50cnk9MiZlbnRyeV90eXBlPTIwMDI=
  uCharles
      81
  uCharles  
     2022-10-26 15:33:26 +08:00
  还剩 9 人,速来上车车。

  ![10bd046d-968f-4b7d-a3dc-6798d2879f7d]( https://www.vulgar.vip/i/2022/10/26/1666769387.jpg)
  uCharles
      82
  uCharles  
     2022-10-26 15:39:13 +08:00
  还剩 9 人,速来上车车。

  <a target="_blank" href="https://www.vulgar.vip/i/2022/10/26/1666769387.jpg" rel="nofollow noopener"><img src="https://www.vulgar.vip/i/2022/10/26/1666769387.jpg" class="embedded_image" rel="noreferrer"></a>
  6IbA2bj5ip3tK49j
      83
  6IbA2bj5ip3tK49j  
     2022-10-26 15:40:56 +08:00
  6IbA2bj5ip3tK49j
      84
  6IbA2bj5ip3tK49j  
     2022-10-26 15:41:28 +08:00
  补一张图:
  uCharles
      85
  uCharles  
     2022-10-26 15:45:31 +08:00
  podel
      86
  podel  
     2022-10-26 15:46:00 +08:00
  smallgoogle
      87
  smallgoogle  
     2022-10-26 15:48:42 +08:00
  想收 10 片。大家用不上的 是否可以卖给我呀。
  Peyet
      88
  Peyet  
     2022-10-26 15:56:01 +08:00
  @Peyet 76 楼,差九人
  kissing
      89
  kissing  
     2022-10-26 15:56:39 +08:00
  fantasticlw
      90
  fantasticlw  
     2022-10-26 16:01:04 +08:00
  还差 4 人
  @fantasticlw
  theohateonion
      91
  theohateonion  
     2022-10-26 16:01:14 +08:00
  iamperiod331www
      92
  iamperiod331www  
     2022-10-26 16:03:56 +08:00
  加群了没反应呀
  junyee
      93
  junyee  
     2022-10-26 16:35:22 +08:00
  在更早的帖子里沉没了 #_#

  5 小时过去了,还差 8 人.

  感谢拼团的兄弟。同时希望不要拼团失败。

  ![]( https://imgs.wiki/imgs/2022/10/26/854f1e347d58187f.jpg)
  itgoyo
      94
  itgoyo  
     2022-10-26 16:37:53 +08:00


  借车
  tyit
      95
  tyit  
     2022-10-26 16:38:52 +08:00
  bluef1re
      97
  bluef1re  
     2022-10-26 17:25:51 +08:00 via iPhone
  eastlhu
      98
  eastlhu  
     2022-10-26 17:35:19 +08:00
  @bluef1re 已经跟团,还有几个位置
  eastlhu
      99
  eastlhu  
     2022-10-26 17:52:00 +08:00
  bluef1re
      100
  bluef1re  
     2022-10-26 18:22:59 +08:00 via iPhone
  @eastlhu 还有 6 个
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   实用小工具   ·   2681 人在线   最高记录 6679   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 14:13 · PVG 22:13 · LAX 07:13 · JFK 10:13
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.