V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Dive into HTML5
http://diveintohtml5.org/
tctc4869
V2EX  ›  HTML

html 前端有哪些显示 html、css、js、sql 等代码内容的 ui 插件吗?

 •  
 •   tctc4869 · 152 天前 · 432 次点击
  这是一个创建于 152 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  要在页面的多行文本框中上显示 html 、css 、js 、sql 等代码,各位用过哪些?

  单纯只是想便于浏览代码。

  能支持 cdn 引入,那最好不过了。

  2 条回复    2021-06-30 17:53:21 +08:00
  codehz
      1
  codehz   152 天前 via Android
  不编辑的话,highlight.js
  要编辑的话,monaco-editor
  shapl
      2
  shapl   152 天前
  你说的是代码高亮吧。。。
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1317 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 20ms · UTC 23:28 · PVG 07:28 · LAX 15:28 · JFK 18:28
  ♥ Do have faith in what you're doing.