V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Sponsored by
LinkedIn
2000 个不用坐班的远程好工作在召唤你 · 弹性上班不打卡,工作和生活都能拥有
2000 个不用坐班的全球远程工作,帮助 V2EX 的小伙伴开启全新的工作方式。
Promoted by LinkedIn
cherry12345
V2EX  ›  推广

团队绩效拿了 A,心情好送个礼,邮费我包哈

 •  
 •   cherry12345 · 2018-06-14 11:52:41 +08:00 · 13628 次点击
  这是一个创建于 1563 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  今天心情超嗨,团队绩效考核拿了个 A。苦逼了半年的项目真是不容易啊。

  因为心情好,所以给大家送出项目组三个闲置的减压抱枕,声明声明,是全新未拆封的啊。这货在我们公司挺抢手,我睡了感觉确实还不错。

  另外,邮费啥的我也包了,要是觉得这个福利好的话,就帮忙捧个场,下周六 AWS 广州沙龙可以关注下: https://www.bagevent.com/event/1554505?bag_track=luntan。

  这次团队考核也多亏用了他们的 AI API,算是友情帮他们做个推广。下周二中午 12 点我将从报名的人里抽!报名的人!报名的人!说三遍

  第 1 条附言  ·  2018-06-14 14:28:13 +08:00
  不是在帖子里报名呀兄弟们,是去链接里,链接里(捂脸),抱歉没说清楚
  第 2 条附言  ·  2018-06-19 11:59:09 +08:00
  到抽奖时间啦,这次应合作伙伴 AWS 的要求,多赋予一个名额,有 4 个中奖的弟兄,因为不知道大家在 V2EX 各自的账号,我就报一下姓(名就不报了)+手机号后四位吧,我今天私下跟中奖的四位朋友取得联系:

  姓:Max 手机号后四位:8280
  姓:谢 手机号后四位:0139
  姓:宋 手机号后四位:5373
  姓:郭 手机号后四位:3292
  290 条回复    2018-07-02 18:11:32 +08:00
  1  2  3  
  nasmatic
      1
  nasmatic  
     2018-06-14 11:54:39 +08:00
  顶一下,算我一个
  easong
      2
  easong  
     2018-06-14 11:54:51 +08:00
  大佬,来一个,谢谢啦
  ChenXuting
      3
  ChenXuting  
     2018-06-14 11:55:40 +08:00 via iPhone
  组成分母。
  littleylv
      4
  littleylv  
     2018-06-14 11:55:49 +08:00
  @nasmatic #1
  @easong #2
  “从报名的人里抽”
  zz95629
      5
  zz95629  
     2018-06-14 11:56:39 +08:00
  分母,
  adminisqq
      6
  adminisqq  
     2018-06-14 11:58:10 +08:00
  来来来
  dodo2012
      7
  dodo2012  
     2018-06-14 11:58:33 +08:00
  分母
  blue0125
      8
  blue0125  
     2018-06-14 12:00:48 +08:00 via Android
  分母😠
  332526
      9
  332526  
     2018-06-14 12:04:01 +08:00
  分母分母
  blue0125
      10
  blue0125  
     2018-06-14 12:04:12 +08:00 via Android
  太远做不了分母
  Sivan2017
      11
  Sivan2017  
     2018-06-14 12:05:12 +08:00
  分母
  gitgit
      12
  gitgit  
     2018-06-14 12:05:52 +08:00 via Android
  报名当分子
  man1
      13
  man1  
     2018-06-14 12:06:04 +08:00 via Android
  报名
  beastk
      14
  beastk  
     2018-06-14 12:07:23 +08:00 via iPhone
  来来来一个
  hduwillsky
      15
  hduwillsky  
     2018-06-14 12:08:35 +08:00
  恐怕没有喽。
  leonme
      16
  leonme  
     2018-06-14 12:16:18 +08:00 via Android
  抽个奖~~哈哈
  Ziya
      17
  Ziya  
     2018-06-14 12:17:26 +08:00
  积极参与,勇当分母
  torbrowserbridge
      18
  torbrowserbridge  
     2018-06-14 12:17:54 +08:00 via Android
  报名了
  fulibaba
      19
  fulibaba  
     2018-06-14 12:18:11 +08:00 via Android
  加我一个
  GakkiYui
      20
  GakkiYui  
     2018-06-14 12:19:24 +08:00 via iPhone
  报名
  coffeSlider
      21
  coffeSlider  
     2018-06-14 12:19:43 +08:00 via Android
  浪里个浪,,浪里个浪
  coffeSlider
      22
  coffeSlider  
     2018-06-14 12:20:01 +08:00 via Android
  报名
  jimages
      23
  jimages  
     2018-06-14 12:20:37 +08:00 via iPhone
  分母
  iawes
      24
  iawes  
     2018-06-14 12:20:38 +08:00
  加我一个
  MrXiong
      25
  MrXiong  
     2018-06-14 12:21:01 +08:00
  报名
  askfermi
      26
  askfermi  
     2018-06-14 12:21:19 +08:00
  报名
  happyz90
      27
  happyz90  
     2018-06-14 12:21:49 +08:00 via Android
  分母~
  askfermi
      28
  askfermi  
     2018-06-14 12:22:03 +08:00
  楼主方不方便给个抱枕的链接:D
  ahswch
      29
  ahswch  
     2018-06-14 12:23:13 +08:00
  报名 。。
  qq641016547
      30
  qq641016547  
     2018-06-14 12:23:21 +08:00 via iPhone
  妈耶 就中午 12 才有时间上 v2ex
  qq641016547
      31
  qq641016547  
     2018-06-14 12:23:43 +08:00 via iPhone
  现在报名还有么
  thundernet8
      32
  thundernet8  
     2018-06-14 12:23:53 +08:00 via Android
  报名
  tongz
      33
  tongz  
     2018-06-14 12:23:57 +08:00
  报名 拉低中奖率
  qq641016547
      34
  qq641016547  
     2018-06-14 12:24:54 +08:00 via iPhone
  @qq641016547 #30 没看到下周二..
  xenme
      35
  xenme  
     2018-06-14 12:28:43 +08:00 via iPhone
  这广告打得好。
  抽到我转送个我楼下
  lzjqsdd
      36
  lzjqsdd  
     2018-06-14 12:28:57 +08:00 via Android
  我来晚了么😭
  icegreen
      37
  icegreen  
     2018-06-14 12:28:58 +08:00
  报名
  ansontw
      38
  ansontw  
     2018-06-14 12:29:40 +08:00 via iPhone
  祝贺哦
  wormcy
      39
  wormcy  
     2018-06-14 12:33:19 +08:00 via Android
  恭喜恭喜
  jerry033
      40
  jerry033  
     2018-06-14 12:33:32 +08:00
  我来组成分子!
  sevenzhou1218
      41
  sevenzhou1218  
     2018-06-14 12:34:59 +08:00
  报名!
  恭喜!
  增加分母~~
  Slengl
      42
  Slengl  
     2018-06-14 12:35:51 +08:00 via iPhone
  分母
  BingoXuan
      43
  BingoXuan  
     2018-06-14 12:36:57 +08:00 via Android
  分母+1,lz 顺便给一下抱枕的信息呗,抽不到也可以自己去买
  k9982874
      44
  k9982874  
     2018-06-14 12:37:01 +08:00 via iPhone
  我来组成分母
  nj
      45
  nj  
     2018-06-14 12:38:17 +08:00 via iPhone
  工作为什么这么痛苦
  Doodlister
      46
  Doodlister  
     2018-06-14 12:38:43 +08:00 via Android
  分母分母 FRM
  ihancheng
      47
  ihancheng  
     2018-06-14 12:44:31 +08:00 via Android
  每次都来做一下分母吧,拉低你我她 →_→
  int64ago
      48
  int64ago  
     2018-06-14 12:44:56 +08:00 via Android
  分母?
  scyuo
      49
  scyuo  
     2018-06-14 12:46:04 +08:00 via iPhone
  来抽个奖。
  zhenzhen37
      50
  zhenzhen37  
     2018-06-14 12:46:09 +08:00
  报名!
  NightRemix
      51
  NightRemix  
     2018-06-14 12:46:16 +08:00
  报名了
  legendary
      52
  legendary  
     2018-06-14 12:47:24 +08:00 via iPhone
  报名
  hicdn
      53
  hicdn  
     2018-06-14 12:47:46 +08:00
  分母
  ecoart
      54
  ecoart  
     2018-06-14 12:50:13 +08:00 via Android
  我要做分子
  li24361
      55
  li24361  
     2018-06-14 12:50:18 +08:00
  报名当分母
  xxlong
      56
  xxlong  
     2018-06-14 12:51:37 +08:00
  报名当分母
  fantasynoff
      57
  fantasynoff  
     2018-06-14 12:51:59 +08:00
  报名 www
  didikee
      58
  didikee  
     2018-06-14 12:52:12 +08:00 via Android
  我也想来一个,蟹蟹
  yu5121199
      59
  yu5121199  
     2018-06-14 12:54:29 +08:00
  报名当分母
  aiver
      60
  aiver  
     2018-06-14 12:54:47 +08:00
  报名,谢谢!
  1runningbird
      61
  1runningbird  
     2018-06-14 12:55:06 +08:00
  分母, 分母
  TomDu
      62
  TomDu  
     2018-06-14 12:57:08 +08:00
  我我我~~~
  jiujiuKA
      63
  jiujiuKA  
     2018-06-14 12:58:11 +08:00
  报名
  DnC
      64
  DnC  
     2018-06-14 12:58:30 +08:00
  恭喜!
  jensen
      65
  jensen  
     2018-06-14 13:00:43 +08:00
  希望是个分子
  moonkiller
      66
  moonkiller  
     2018-06-14 13:00:58 +08:00
  什么抽奖规则?
  我来当分母了
  wanwan
      67
  wanwan  
     2018-06-14 13:01:16 +08:00 via Android
  大佬,报名一个
  ms2008
      68
  ms2008  
     2018-06-14 13:03:15 +08:00
  随手拉低中奖率
  zhou00
      69
  zhou00  
     2018-06-14 13:04:49 +08:00
  已报名,做个分母
  Yzstr
      70
  Yzstr  
     2018-06-14 13:06:08 +08:00 via iPhone
  分母
  yanyandenuonuo
      71
  yanyandenuonuo  
     2018-06-14 13:06:15 +08:00
  日常迷信
  djdl
      72
  djdl  
     2018-06-14 13:06:33 +08:00 via iPhone
  能说说是什么抱枕吗
  laisidi147
      73
  laisidi147  
     2018-06-14 13:07:33 +08:00
  报名参加
  cigarzh
      74
  cigarzh  
     2018-06-14 13:08:46 +08:00 via iPhone
  大方啊
  rayang
      75
  rayang  
     2018-06-14 13:09:01 +08:00
  分母,报名
  akaayy
      76
  akaayy  
     2018-06-14 13:09:21 +08:00 via Android
  抱枕是我的好嘛
  panyy
      77
  panyy  
     2018-06-14 13:10:01 +08:00
  做个分母
  chanssl
      78
  chanssl  
     2018-06-14 13:11:30 +08:00
  报名是报名沙龙?
  2033009565
      79
  2033009565  
     2018-06-14 13:11:54 +08:00
  分母
  freelee
      80
  freelee  
     2018-06-14 13:12:19 +08:00
  做个分母
  jahx
      81
  jahx  
     2018-06-14 13:15:06 +08:00 via iPhone
  报名了,做个分母吧
  deadEgg
      82
  deadEgg  
     2018-06-14 13:16:41 +08:00
  要抽奖了,算我一个
  JackEggie
      83
  JackEggie  
     2018-06-14 13:16:54 +08:00
  我来组成分母
  CuSO4
      84
  CuSO4  
     2018-06-14 13:19:03 +08:00
  分母来了
  YzYao
      85
  YzYao  
     2018-06-14 13:20:26 +08:00
  分母+=1;
  wbing
      86
  wbing  
     2018-06-14 13:20:55 +08:00 via iPhone
  我当分子
  meowoo
      87
  meowoo  
     2018-06-14 13:21:07 +08:00 via iPhone
  我积极 我报名
  niketwo
      88
  niketwo  
     2018-06-14 13:21:37 +08:00 via Android
  大佬抽上我吧,谢谢啦
  soulmine
      89
  soulmine  
     2018-06-14 13:22:42 +08:00
  分母....
  jinhan13789991
      90
  jinhan13789991  
     2018-06-14 13:24:32 +08:00
  我是 0,我也要做分母~
  phpdever
      91
  phpdever  
     2018-06-14 13:25:58 +08:00
  试试运气
  catsoul
      92
  catsoul  
     2018-06-14 13:27:12 +08:00
  FA 奖 FA 奖~
  robinshi2010
      93
  robinshi2010  
     2018-06-14 13:27:21 +08:00
  报名
  fengwei23
      94
  fengwei23  
     2018-06-14 13:27:31 +08:00
  报名,我要做分母
  Losang
      95
  Losang  
     2018-06-14 13:27:44 +08:00
  纯粹调侃哈,一个白发,一个发际线高,一个秃发,都是大佬啊
  OldA
      96
  OldA  
     2018-06-14 13:28:48 +08:00 via iPhone
  分母
  kiroli
      97
  kiroli  
     2018-06-14 13:28:49 +08:00
  报名, 分母
  haoo
      98
  haoo  
     2018-06-14 13:29:22 +08:00
  报名做个分母
  tflz514
      99
  tflz514  
     2018-06-14 13:31:25 +08:00 via iPhone
  分母
  ZYX0819
      100
  ZYX0819  
     2018-06-14 13:31:31 +08:00
  报名!
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2431 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 64ms · UTC 02:46 · PVG 10:46 · LAX 19:46 · JFK 22:46
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.