V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Kyleva
V2EX  ›  上海

建了一个上海生活交流群,上一个群满了

 •  
 •   Kyleva · 232 天前 · 15440 次点击
  这是一个创建于 232 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  建了一个上海生活交流群,分享自己的城市生活
  可以是美食分享,可以是同城问答,,也可以是随便聊天吹水交友,聊什么都可以,聊工作创业,不用怕跑题
  之前的大家太热情了那个群满了,现在再拉一个
  留号我拉
  第 1 条附言  ·  232 天前
  应大家要求,群二维码在这里,请勿传播,谢谢![]( )
  第 2 条附言  ·  228 天前
  大家可以时不时的扫一下二维码加群,我一个一个的加人有点加不过来,一直被提醒频繁,大家互相之间有认识的可以自己拉一下进群,我都会通过的
  第 3 条附言  ·  223 天前
  上海生活交流 2 群开了,大家可以扫码进了
  http://tva1.sinaimg.cn/large/9248cb15gy1hbc7gurtm6j20zo256445.jpg
  第 4 条附言  ·  223 天前
  第一个用 wb 图床的二维码崩了,试试这个群二维码 https://imgur.com/jXTctEl
  第 5 条附言  ·  223 天前
  第 6 条附言  ·  223 天前
  <img src="https://imgur.com/jXTctEl" alt="GitHub" title="GitHub,Social Coding" width="50" height="50" />
  第 7 条附言  ·  175 天前
  没想到还会有这么多人,但是一个一个加过去真的太难了,我一直被警告,我注册了个新号,大家想进群的加我吧,加我备注一下 v 站,我拉进群,找个机会组个局大家线下面个基
  352 条回复    2023-05-29 12:59:05 +08:00
  1  2  3  4  
  Nolink
      1
  Nolink  
     232 天前
  d3NrbWNqCg==
  LitCutezzzzzz
      2
  LitCutezzzzzz  
     232 天前
  bndoNzUxNTUzNzEz
  谢谢
  xuxinglin8888
      3
  xuxinglin8888  
     232 天前 via Android
  MTA2MDI2MTkzMA==
  hullhutt
      4
  hullhutt  
     232 天前
  拉下吧,留群号也可以.
  563964844
  gococonut
      5
  gococonut  
     232 天前
  Q09DT05VVFBSTw==
  dizzylight
      6
  dizzylight  
     232 天前 via iPhone
  这是 nostr 群?
  woduzibue
      7
  woduzibue  
     232 天前
  dGltZXRyYXZlbDA1MTE=
  cbqi001
      8
  cbqi001  
     232 天前
  Y2JxMTUwNjAzNTY4OA==
  yessigoal
      9
  yessigoal  
     232 天前
  eWVzc2lnb2Fs
  bk201
      10
  bk201  
     232 天前   ❤️ 3
  能不能贴一个二维码,留个人信息不是很好。
  A01514035
      11
  A01514035  
     232 天前
  Y2hhdDIwMjMwMjEz
  Edward5937
      12
  Edward5937  
     232 天前
  aGVsbG84MDg2
  Liam1997
      13
  Liam1997  
     232 天前
  IExpYW1fOTc=
  mydingyan
      14
  mydingyan  
     232 天前
  bXlkaW5neWFu
  yangxitao
      15
  yangxitao  
     232 天前
  RmViUG9wbGFy
  windygoose
      16
  windygoose  
     232 天前
  MjE1NTI2MDM1
  rocksolid
      17
  rocksolid  
     232 天前
  cm9ja19zb2xpZA==
  Carlgao
      18
  Carlgao  
     232 天前
  V2VDaGF0OiBnams3Nzg4
  zhang1215
      19
  zhang1215  
     232 天前
  U29KdURhZDk5Xw==
  gorillaL2sll
      20
  gorillaL2sll  
     232 天前
  Z2l0LWJhc2glMEE=
  mortalbibo
      21
  mortalbibo  
     232 天前
  bW9ydGFsQmlibw==
  statement
      22
  statement  
     232 天前
  建议留个码 留微信号的各位 这里是不能删除和编辑的
  happyeveryday
      23
  happyeveryday  
     232 天前
  c2U3ZW5zdW4=
  52111847
      24
  52111847  
     232 天前
  emljaGFvMTg4ODg=
  hidemyself
      25
  hidemyself  
     232 天前
  dmFsdWVtYXJz
  C0dEr
      26
  C0dEr  
     232 天前
  Sk9fT0xfWkpM
  HyperDurian
      27
  HyperDurian  
     232 天前
  MTM3MDkyMjYwOTY=
  zsam
      28
  zsam  
     232 天前
  d3hpZC1hbG90b2YxMjNhYmZqNzcKIA==
  jerry12547
      29
  jerry12547  
     232 天前
  eWl6aGlnb25nZ291
  Kevinyy
      30
  Kevinyy  
     232 天前
  S2V2aW5HYW8wOTI4
  dtbuaixitou
      31
  dtbuaixitou  
     232 天前
  d3hpZF8ybDg4bGttNHM3eTcyMQ==
  zpmac
      32
  zpmac  
     232 天前
  d2VuZGVsbDg4OQ==
  Finnn
      33
  Finnn  
     232 天前
  bElsbElsbElsbGxJbGxs
  xiangyuecn
      34
  xiangyuecn  
     232 天前   ❤️ 1
  里面妹子多吗😂
  zhuyihangxiamen
      35
  zhuyihangxiamen  
     232 天前
  Tmlja19aX1NI
  pianjiao
      36
  pianjiao  
     232 天前
  lecooe
  leorealman
      37
  leorealman  
     232 天前
  TGlRQVE4ODY=
  kangmang92
      38
  kangmang92  
     232 天前
  d3drYW5nOTI=
  xbh1794970183564
      39
  xbh1794970183564  
     232 天前
  YXMxNzk0OTcwMTgz
  mbb1060
      40
  mbb1060  
     232 天前
  aWNlbWFjb29s
  niuyeye
      41
  niuyeye  
     232 天前
  eXVlc2hpa29uZ2tvbmc=
  Dididadada
      42
  Dididadada  
     232 天前
  YTQ3NjA2NDEzNg==
  chiahoryu
      43
  chiahoryu  
     232 天前
  NTkzOTQ3Mjc3
  HariopaNic
      44
  HariopaNic  
     232 天前
  Q29sZV8xMw==
  312ybj22
      45
  312ybj22  
     232 天前
  eTE1NjM4MjU1ODUz
  weaponc
      46
  weaponc  
     232 天前
  有 tg 群嘛?
  COOKEKE
      47
  COOKEKE  
     232 天前
  a2toMzMxMDM0Mw==
  assassinyao
      48
  assassinyao  
     232 天前
  bXMtempzZHNt
  suio
      49
  suio  
     232 天前
  Y3M2MTUxMDE=
  pkoukk
      50
  pkoukk  
     232 天前
  默认微信群么?在公开场合留微信不大好吧..
  QQ 群还可以考虑,QQ 小号成本低些....
  fioncat
      51
  fioncat  
     232 天前
  Z29waGVyNzcwNg==
  quejuwen
      52
  quejuwen  
     232 天前 via Android
  quejuwen
  vaynecv
      53
  vaynecv  
     232 天前
  dmF5bmVsdW8yMDIx
  ezking
      54
  ezking  
     232 天前
  YTg5MjQ2OTEzMA==
  qaqzzzzzz
      55
  qaqzzzzzz  
     232 天前
  bWFyczk2MDUxNw==
  TOUJOURSER
      56
  TOUJOURSER  
     232 天前
  MTcyODcwNTQx
  forelegance
      57
  forelegance  
     232 天前
  UnlzZXJv
  freedomSky
      58
  freedomSky  
     232 天前
  5oiR55qE5b6u5L+h77yaeHVodWk4MzUyMDkK
  Terryk
      59
  Terryk  
     232 天前
  a3hjYWhs
  kexianzheng
      60
  kexianzheng  
     232 天前
  YnJhdmVoZWFydDY4NTI=
  iHaooo
      61
  iHaooo  
     232 天前 via iPhone
  Nzg2NTYwMTUy
  occupied
      62
  occupied  
     232 天前   ❤️ 1
  真不喜欢这种方式,你要是觉得我杠,当我没说
  272664150
      63
  272664150  
     232 天前
  MTg2OTQ5ODAyODk=
  ymlog
      64
  ymlog  
     232 天前
  QWlyV2FsbGtlcg==
  Bojackk
      65
  Bojackk  
     232 天前
  eGxrMDExNQ==
  laLuna
      66
  laLuna  
     232 天前
  有没有南京的生活群?交流起来更快捷一点
  dothis
      67
  dothis  
     232 天前
  eHphaWx1c2hhbmcyMDIzCg==
  skywalkerfc
      68
  skywalkerfc  
     232 天前
  c2t5d2Fsa2VyZmM=
  thorlay
      69
  thorlay  
     232 天前
  TmlnaHRDcnVpczFuZw==
  renyijiu
      70
  renyijiu  
     232 天前
  cHJpdmF0ZV93ZWNoYXRfbm8=
  lecasd
      71
  lecasd  
     232 天前 via iPhone
  ZW1tbW1ob28=
  quietDown
      72
  quietDown  
     232 天前
  Y21lY2Fp
  tete0310
      73
  tete0310  
     232 天前
  d2hfMy0xMA==
  Kyleva
      74
  Kyleva  
  OP
     232 天前
  正在手动一个个的转码添加,请大家耐心稍等😂我是用我的大号拉的,有我真人名字头像,请大家放心
  YoYoLikesCiCi
      75
  YoYoLikesCiCi  
     232 天前
  Zm9sbG93X215X2hlYXJ0OTc=

  会分享一些做菜的内容
  Kyleva
      76
  Kyleva  
  OP
     232 天前
  @dizzylight 不是,nostr 有一个单独的群
  kosmosr
      77
  kosmosr  
     232 天前
  b29tc19r
  coolsun19
      78
  coolsun19  
     232 天前
  MTU5MDE4MzAwMjE=
  NIYIKI
      79
  NIYIKI  
     232 天前
  eXpoNTQ5OTQ=
  wentz
      80
  wentz  
     232 天前
  d2VudF96aA==
  kid8768611
      81
  kid8768611  
     232 天前
  ODc2ODYxMQ==
  qiaoweizhen
      82
  qiaoweizhen  
     232 天前
  cWlhb3dlaXpoZW4=
  l9rw
      83
  l9rw  
     232 天前
  bmluZXdvb2Q=
  wtsamuel
      84
  wtsamuel  
     232 天前
  d3V0YW9zYW11ZWwK
  ZZZZZZZZTC
      85
  ZZZZZZZZTC  
     232 天前
  enp6enRjMDkxOA==
  Kyleva
      86
  Kyleva  
  OP
     232 天前
  @leorealman mark 一下,加到你这了没加成功,我被提醒操作频繁了,在你前面的都加了,在你后面的稍微等等😂
  karatsuba
      87
  karatsuba  
     232 天前
  Y2hlbnhpYW5zaGVuZ3dj=
  yushare89757
      88
  yushare89757  
     232 天前
  b3V0LW9mLWJyZWF0aC1sbA==
  luobo2021
      89
  luobo2021  
     232 天前
  cTg5NTY2OTcy
  tegusi
      90
  tegusi  
     232 天前
  dGVndXNp
  linteresting
      91
  linteresting  
     232 天前
  bHd0bWF4IA==
  leon233333
      92
  leon233333  
     232 天前
  bGloYW5naGFv
  qq412307724
      93
  qq412307724  
     232 天前
  NDEyMzA3NzI0
  beijiaxu
      94
  beijiaxu  
     232 天前
  YmVpamlheHUxMjM=
  lihhh
      95
  lihhh  
     232 天前
  TGloYW82MDUyNw==
  netarmy2010
      96
  netarmy2010  
     232 天前
  bmV0YXJteQ==
  Bichat
      97
  Bichat  
     232 天前
  ZmFuLTA5MzI=
  话说这样会被 wx 提醒添加好友太频繁了吧
  ondeay
      98
  ondeay  
     232 天前
  aHVqaWUxMTgw
  RRRoger
      99
  RRRoger  
     232 天前
  cnJyb2dlcjA2MDc=
  gloye
      100
  gloye  
     232 天前
  c3N4MDgxNw==
  1  2  3  4  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2055 人在线   最高记录 6067   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 43ms · UTC 02:15 · PVG 10:15 · LAX 19:15 · JFK 22:15
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.