V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 提问指南
gap
V2EX  ›  问与答

请问各位流媒体服务拼车信息在哪找呢?

 •  
 •   gap · 2022-12-14 12:25:43 +08:00 · 1962 次点击
  这是一个创建于 493 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  是有电报群还是网站啥的吗?之前在本站内看到有些零星的,当时不需要,现在需要车早就开走了 😂
  13 条回复    2023-08-11 14:50:30 +08:00
  shuiixng
      1
  shuiixng  
     2022-12-14 12:38:18 +08:00 via iPhone   ❤️ 2
  https://hezu.wiki/ 电报群
  jiangwangzhang
      2
  jiangwangzhang  
     2022-12-14 12:46:37 +08:00
  带吓唬
  hay313955795
      3
  hay313955795  
     2022-12-14 13:38:10 +08:00   ❤️ 1
  http://geekhub.com 全是拼车的。。。。
  cMoon
      4
  cMoon  
     2022-12-14 14:09:02 +08:00
  @shuiixng
  +1 只上审核车,小心私聊,前段时间群里被一个私聊的骗了一大片🤣
  oneisall8955
      5
  oneisall8955  
     2022-12-14 14:40:43 +08:00   ❤️ 1
  逮虾户
  wedfds
      6
  wedfds  
     2022-12-14 15:51:54 +08:00
  土区油管 6 缺 4 ,年付 4*12=48
  liuguangxuan
      7
  liuguangxuan  
     2022-12-14 16:16:41 +08:00 via Android
  @wedfds 老哥,如何联系?
  xipuxiaoyehua
      8
  xipuxiaoyehua  
     2022-12-14 16:21:44 +08:00   ❤️ 1
  xipuxiaoyehua
      9
  xipuxiaoyehua  
     2022-12-14 16:22:15 +08:00   ❤️ 1
  肉仔那个群少看,那个人黑历史太多了哈哈哈哈
  wedfds
      10
  wedfds  
     2022-12-14 16:36:07 +08:00
  @liuguangxuan 加 V 吧 MTg1MDA2ODczMTI=
  tutou
      11
  tutou  
     2022-12-14 17:49:15 +08:00
  我用 奈飞 pro 公众号,比较方便也比较贵吧!不过没遇到什么问题
  mikeb
      12
  mikeb  
     253 天前
  @hay313955795 这个已经关了。针对大家在论坛和群里提到的拼车问题,我们整理后推出了一个专门的拼车网站,https://subfg.com 希望能够解决大家的烦恼。 同时欢迎大家提出意见和建议,帮助我们不断改进。
  dopay
      13
  dopay  
     253 天前
  @mikeb 看上去没什么拼车在上面,怎么都英语的
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   898 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 26ms · UTC 22:21 · PVG 06:21 · LAX 15:21 · JFK 18:21
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.