V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
爱意满满的作品展示区。
dafengzhen
V2EX  ›  分享创造

推荐一个开源论坛程序,简单管理分享文章

 •  
 •   dafengzhen ·
  dafengzhen · 150 天前 · 1911 次点击
  这是一个创建于 150 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  推荐一个开源论坛程序,简单管理分享文章

  一个使用 next.js 开发的 SEO 开源论坛程序,并且是前后端分离项目,方便自定义开发扩展

  1. 项目

  • 演示站点

  访问 www.youdeyiwu.com

  • 前后端

  前端 youdeyiwu-frontend

  后端 youdeyiwu-backend


  sections admin

  2. 技术栈

  • typescript + react + next
  • axios
  • react-query
  • bootstrap

  3. 主要功能

  • 创建管理版块 /标签
  • 创建帖子 /管理帖子
  • 帖子评论 /回复 /点赞
  • 后台角色 /权限管理
  • 后台用户 /菜单管理

  更多的功能还在持续添加中......

  4. 其他

  ✌ 仓库地址点我

  5 条回复    2022-10-24 14:38:04 +08:00
  oxogenesis
      1
  oxogenesis  
     150 天前
  得一尤物?
  有空也帮我做个论坛吧
  dafengzhen
      2
  dafengzhen  
  OP
     149 天前
  @oxogenesis 你可以部署一份,或者拷贝来自定义开发😀
  tensorzhang
      3
  tensorzhang  
     149 天前
  论坛的审核备案 是不是很严格?
  qbian
      4
  qbian  
     148 天前
  一直用的都是这个开源论坛
  开源地址: https://github.com/Qbian61/forum-java
  演示地址: http://42.51.0.222:8080/
  jerfoxu
      5
  jerfoxu  
     148 天前
  收藏 ,就是国内做论坛还是比较难哇,广告和审核
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   nftychat   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   实用小工具   ·   2940 人在线   最高记录 5556   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 34ms · UTC 14:26 · PVG 22:26 · LAX 07:26 · JFK 10:26
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.