V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
logyxiao
V2EX  ›  推广

[送码] 快过年了,继续送女朋友画的微信虎年红包封面

 •  2
   
 •   logyxiao · 2022-01-27 19:03:22 +08:00 · 8126 次点击
  这是一个创建于 761 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  上次帖子https://www.v2ex.com/t/828046#reply225, 送了大概 150 个

  微店大概赚了 200 元,女朋友又新画了几个,基于红包封面 1 个 1 元的成本,这次送 200 个

  Untitled-2022-01-27-1802

  先送一些红包序列号

  yeXG67n0OpP
  o6kWkGiVo4F
  povICiOG7KS
  vBkOkxto9fX
  ilkyDWn6gyZ
  j7EnKmdLeXU
  fYBqGrWV1eB
  dFTuAL2fTsW
  eu08kftOedT
  bOJxdbRQAHJ
  aGbEjOm6paZ
  i30CIi7d7rR
  rAkFxU8ZMpG
  yryFAOiaF2Z
  eFhlDwe0QpN
  lqeKHGY3Y6J
  kzHEhxxkSwF
  nTUI38mVhsI
  sAYp7zb3NyN
  dEpywvN35OQ
  nCRvLBPsmGE
  po4xhegcJ9S
  hvicPXzQx8B
  aulPR2L0oXA
  sHCUPNrvX5V
  
  

  Q: 如何使用序列号?

  微信点红包-红包封面-添加-输入序列号 (注意,红包封面有效期只有三个月)

  Q: 如何获得想要的红包封面?

  前 200 楼留邮箱并说自己想要哪个一个就行(每人仅限一个哦),我会统一发送

  Q: 如何购买或者进行分销?

  ibYb0o

  Q: 为什么要留邮箱才送?

  1. 直接放码送很多人都领不到
  2. 每个红包都有 1 块钱的生成成本,无法照顾到所有 v 友,谢谢大家理解

  最后再次感谢大家之前购买的红包封面,提前祝大家新年快乐!

  第 1 条附言  ·  2022-01-28 18:07:49 +08:00
  -------
  -------
  ## 序列码已经全部发送完成,如果有漏发错发的兄弟们可以请联系我补发.邮箱 NzQ0MzkwMkBxcS5jb20=
  234 条回复    2022-01-29 11:11:52 +08:00
  1  2  3  
  HXM
      1
  HXM  
     2022-01-27 19:11:06 +08:00 via Android
  图床似乎被 chrome 标记为含有害应用了
  Cipool
      2
  Cipool  
     2022-01-27 19:22:44 +08:00 via Android
  福虎生旺好可爱,想要
  shengyangri#gmail[dot]com
  iislong
      3
  iislong  
     2022-01-27 19:23:23 +08:00 via Android
  nTUI38mVhsI 要这个

  fanlaji#foxmail.com

  感谢
  Tvulin
      4
  Tvulin  
     2022-01-27 19:26:14 +08:00 via iPhone
  第二排第一个 [email protected] 谢谢
  iVeego
      5
  iVeego  
     2022-01-27 19:27:35 +08:00 via Android
  想要 8 号,谢谢啦 email
  aXdhbmd3ZWlnYW9AcXEuY29t
  Itesting
      6
  Itesting  
     2022-01-27 19:28:53 +08:00
  感谢分享,顺遂无忧,邮件 su1530383275#gmail[dot]com
  lhpshaohan4
      7
  lhpshaohan4  
     2022-01-27 19:36:18 +08:00 via iPhone
  第二排第一个
  [email protected] 谢谢
  xiyuesaves
      8
  xiyuesaves  
     2022-01-27 19:37:23 +08:00 via Android
  想要第 4 个,谢谢啦

  [email protected]
  Leez088
      9
  Leez088  
     2022-01-27 19:38:12 +08:00
  顺遂无忧,896538073lz#gmail[dot]com ,感谢
  mitong3269
      10
  mitong3269  
     2022-01-27 19:39:08 +08:00 via iPhone
  想要第二排第四个
  谢谢啦
  MTMxOTQ4NjY1MEBxcS5jb20=
  xinbada426
      11
  xinbada426  
     2022-01-27 19:39:30 +08:00 via Android
  顺遂无忧 xinbada426# gmail.com
  byfan
      12
  byfan  
     2022-01-27 19:41:35 +08:00
  想要第 4 个,感谢! [email protected]
  shansing
      13
  shansing  
     2022-01-27 19:43:16 +08:00
  第一排第四个年兽虎,谢谢楼主。aUBzaGFuc2luZy5jb20=
  icy37785
      14
  icy37785  
     2022-01-27 19:48:26 +08:00 via iPhone
  想要一个福虎生旺,谢谢楼主。
  [email protected]
  jsyzdej
      15
  jsyzdej  
     2022-01-27 19:55:10 +08:00 via Android
  想要步步高升,email 是 ID 后接 Gmail ,谢谢楼主!!
  SubwaySamurai
      16
  SubwaySamurai  
     2022-01-27 19:55:31 +08:00
  上次领过,这次还能领吗?🤣
  如果可以的话想要第一排第四个,老板大气。
  [email protected]
  ViolaH
      17
  ViolaH  
     2022-01-27 20:01:34 +08:00 via iPhone
  想要第一个,福虎生旺,谢谢楼主
  邮箱 aGFsb2l2MDQxNEBnbWFpbC5jb20=
  xmwd
      18
  xmwd  
     2022-01-27 20:04:01 +08:00 via Android
  想要新年快乐,二排第一个,谢谢楼主!
  ZHhjc3VuQDE2My5jb20=
  lss123789
      19
  lss123789  
     2022-01-27 20:06:33 +08:00 via Android
  谢谢楼主 想要 1 [email protected]
  evercyan
      20
  evercyan  
     2022-01-27 20:10:57 +08:00
  想要一排第五个, 谢谢楼主啦, [email protected]
  randyzhang5201
      21
  randyzhang5201  
     2022-01-27 20:13:44 +08:00
  想要一排第四个, 谢谢楼主啦!!!
  [email protected]
  Tongih
      22
  Tongih  
     2022-01-27 20:17:49 +08:00 via Android
  想要第一个,福虎生旺
  邮箱 dG9uZ2h1YW4wNkBnbWFpbC5jb20=
  谢谢楼主,新年快乐!
  stefanieewu
      23
  stefanieewu  
     2022-01-27 20:26:52 +08:00 via iPhone
  想要第一个,福虎生旺,谢谢楼主 [email protected]
  zhou00
      24
  zhou00  
     2022-01-27 20:27:42 +08:00
  想要第一个 NDkwOTEzNDU3QHFxY29t
  silencefly
      25
  silencefly  
     2022-01-27 20:30:58 +08:00 via Android
  想要个 1 谢谢楼主 sfly217#gmail.com
  elnath
      26
  elnath  
     2022-01-27 20:33:34 +08:00
  想要第二个,感谢 ZWxuYXRobW9qb0BnbWFpbC5jb20=
  SeaOverflow
      27
  SeaOverflow  
     2022-01-27 20:36:23 +08:00 via Android
  想要第 4 个,谢谢啦。email:Y2hldW5nLmNzQG91dGxvb2suY29t
  fusidic
      28
  fusidic  
     2022-01-27 20:37:27 +08:00
  想要第四个 谢谢楼主 邮箱 YXJpdGhiYXJAZ21haWwuY29t
  alaneuler
      29
  alaneuler  
     2022-01-27 20:45:10 +08:00 via iPhone
  楼主想要第四个 alaneuler[at]163.com 谢谢~
  CoCoCorina
      30
  CoCoCorina  
     2022-01-27 20:47:39 +08:00 via iPhone
  第一排第四个,感谢楼主 [email protected]
  cjx2233
      31
  cjx2233  
     2022-01-27 20:47:42 +08:00
  想要第一排第三个,步步高升,谢谢楼主,也祝楼主你们步步高升哈( [email protected]
  AlphaTr
      32
  AlphaTr  
     2022-01-27 21:19:18 +08:00 via iPhone
  想要第一排第四个,谢谢楼主 alphatr#163.com
  PPP1G
      33
  PPP1G  
     2022-01-27 21:23:05 +08:00 via iPhone
  求一个福虎生旺😆好像我家猫崽,楼主女朋友美术真不错
  [email protected]
  提前新年快乐!虎呼生威
  Renven1
      34
  Renven1  
     2022-01-27 21:23:29 +08:00
  第一排第四个,谢谢楼主 [email protected]
  oxoxoxox
      35
  oxoxoxox  
     2022-01-27 21:26:01 +08:00
  想要第一排第二个,谢谢 lz
  342356804#qq_com
  entertainyou
      36
  entertainyou  
     2022-01-27 21:33:47 +08:00
  grubbyfans#gmail.com 福虎生旺, 谢谢!
  dream7758522
      37
  dream7758522  
     2022-01-27 21:39:30 +08:00 via Android
  NexTooo
      38
  NexTooo  
     2022-01-27 21:40:29 +08:00
  b25lanVubm5AZ21haWwuY29t
  想要灵虎送福那个,谢谢!
  itbeihe
      39
  itbeihe  
     2022-01-27 21:40:46 +08:00
  想要,谢谢楼主
  邮箱:aXRiZWloZUBnbWFpbC5jb20=
  youcandoit
      40
  youcandoit  
     2022-01-27 21:41:10 +08:00
  想要第 4 个,谢谢啦 [email protected]
  chenchen1
      41
  chenchen1  
     2022-01-27 21:46:20 +08:00 via iPhone
  [email protected] 想要第四个 谢谢
  cuvii
      42
  cuvii  
     2022-01-27 21:52:51 +08:00
  [email protected]
  第一个,赞美楼主
  Philosophy
      43
  Philosophy  
     2022-01-27 21:59:50 +08:00 via Android
  想要第四个,谢谢楼主
  邮箱:[email protected]
  wwwyc
      44
  wwwyc  
     2022-01-27 22:01:29 +08:00
  wwwyc
      45
  wwwyc  
     2022-01-27 22:02:04 +08:00
  [email protected] 想要第一个,谢谢楼主~
  Chanzz
      46
  Chanzz  
     2022-01-27 22:03:44 +08:00
  想要第五个,多谢楼主 Mjk1MjE4MzIxQHFxLmNvbQ==
  itianjing
      47
  itianjing  
     2022-01-27 22:07:44 +08:00
  第一排第二个,谢谢
  [email protected]
  huaxing0211
      48
  huaxing0211  
     2022-01-27 22:09:52 +08:00 via iPhone
  希望能领第五个!谢谢!
  [email protected]
  yuu95
      49
  yuu95  
     2022-01-27 22:11:29 +08:00 via Android
  第一排第二个,谢谢 [email protected]
  Michael918
      50
  Michael918  
     2022-01-27 22:11:45 +08:00 via Android
  想要最后倒数第三个,[email protected]
  cwcauc
      51
  cwcauc  
     2022-01-27 22:12:18 +08:00 via iPhone
  想要第四个谢谢
  Y3djYXVjQGdtYWlsLmNvbQo=
  simon633
      52
  simon633  
     2022-01-27 22:14:10 +08:00
  想要第一个 谢谢 eW52NXZodDA0QG1vem1haWwuY29t
  Love4Taylor
      53
  Love4Taylor  
     2022-01-27 22:15:27 +08:00 via iPhone
  第二排第一个,感谢
  aUBsb3ZlNHRheWxvci5jb20=
  he15hiss
      54
  he15hiss  
     2022-01-27 22:15:34 +08:00 via iPhone
  第一排最后一个,谢谢,[email protected]
  entropette
      55
  entropette  
     2022-01-27 22:16:26 +08:00
  想要步步高升 谢谢大佬! [email protected]
  hardmen
      56
  hardmen  
     2022-01-27 22:16:29 +08:00 via iPhone
  bWVuZ2h1YWl5aWd1b3pob3VAZ21haWwuY29t
  第四个,谢谢!
  omysho
      57
  omysho  
     2022-01-27 22:25:50 +08:00 via iPhone
  第一排最后一个,日进斗金

  谢谢

  [email protected]
  ower
      58
  ower  
     2022-01-27 22:25:57 +08:00
  喜欢第四个,谢谢楼主哈! [email protected]
  Magentaize
      59
  Magentaize  
     2022-01-27 22:26:19 +08:00 via iPhone
  第二排第一个,感谢🙏
  新年快乐! cGVvbGVzZXJAZ21haWwuY29t
  oldzhg
      60
  oldzhg  
     2022-01-27 22:27:17 +08:00 via iPhone
  第一个 谢谢楼主

  邮箱:emN5MDAwMzIxQGdtYWlsLmNvbQ==
  poison123
      61
  poison123  
     2022-01-27 22:29:03 +08:00 via iPhone
  第一个 非常感谢! [email protected]
  ikedatenten
      62
  ikedatenten  
     2022-01-27 22:30:09 +08:00 via iPhone
  第二排第一个~超感谢

  YnphczMyMUBydXNoYmFsbC5uZXQ=
  x66
      63
  x66  
     2022-01-27 22:34:19 +08:00
  第二个,谢谢
  YWRtaW5AeHhibG9nLmNu
  AstroNot
      64
  AstroNot  
     2022-01-27 22:34:29 +08:00 via Android
  想要顺遂无忧,非常感谢!
  邮箱: [email protected]
  yuShan1
      65
  yuShan1  
     2022-01-27 22:43:03 +08:00
  想要一排第四个,感谢
  echo eXVuZmVuZ2x2OTVAZ21haWwuY29tCg==|base64 -D
  mmz
      66
  mmz  
     2022-01-27 22:45:37 +08:00
  想要第五个 谢谢楼主
  ZGloaHNoQGdtYWlsLmNvbQ==
  iyusz
      67
  iyusz  
     2022-01-27 22:46:04 +08:00
  想要个顺遂无忧,谢谢楼主 [email protected]
  xxg
      68
  xxg  
     2022-01-27 22:53:52 +08:00
  想要第五个 谢谢楼主 [email protected]
  zbn
      69
  zbn  
     2022-01-27 22:55:18 +08:00
  第一排第三个 楼主好人
  echo emJuNjU1MTEwMkBnbWFpbC5jb20K|base64 -D
  SevnChen
      70
  SevnChen  
     2022-01-27 22:56:04 +08:00
  想要 1 排第 4 个呀~
  感谢楼主
  [email protected]
  smileli
      71
  smileli  
     2022-01-27 22:58:41 +08:00
  第一排第一个 感谢楼主
  [email protected]
  leiletter
      72
  leiletter  
     2022-01-27 23:01:12 +08:00 via Android
  第一排第四个,楼主春节快乐
  [email protected]
  ichubei
      73
  ichubei  
     2022-01-27 23:03:47 +08:00 via iPhone
  第一个 [email protected]
  谢谢
  zchzch1014
      74
  zchzch1014  
     2022-01-27 23:05:13 +08:00
  第一排第二个,感谢楼主

  Y2hlbmhhby56aGFuZ0BxcS5jb20=
  uglyduck
      75
  uglyduck  
     2022-01-27 23:19:02 +08:00 via iPhone
  想要第一排第四个,感谢楼主,春节快乐!
  邮箱:[email protected]
  Milonga
      76
  Milonga  
     2022-01-27 23:23:51 +08:00
  想要第一排第四个,感谢楼主分享!
  邮箱: [email protected]
  chengxy
      77
  chengxy  
     2022-01-27 23:28:01 +08:00
  第一个,谢谢
  bGVtb2VAcXEuY29t
  IwfWcf
      78
  IwfWcf  
     2022-01-27 23:37:40 +08:00
  第二排第一个,谢谢楼主

  [email protected]
  RiverMud
      79
  RiverMud  
     2022-01-27 23:39:31 +08:00 via iPhone
  第一排第一个 谢谢楼主
  [email protected]
  oocococo
      80
  oocococo  
     2022-01-27 23:41:12 +08:00 via Android
  谢谢楼主!想要第一排最后一个! [email protected]
  GhostiKing
      81
  GhostiKing  
     2022-01-27 23:46:32 +08:00
  感谢分享,想要第一个,谢谢
  [email protected]
  Stoulla
      82
  Stoulla  
     2022-01-27 23:50:25 +08:00 via iPad
  谢谢楼主!想要第二排最后一个
  c2dldGNvZGVAZ21haWwuY29t
  ranxfan
      83
  ranxfan  
     2022-01-27 23:53:26 +08:00
  第一排第 4 个 谢谢楼主😊
  [email protected]
  tesiddddd
      84
  tesiddddd  
     2022-01-27 23:57:13 +08:00
  谢谢楼主,我想要第一排第三个
  [email protected]
  Zepp
      85
  Zepp  
     2022-01-28 00:00:13 +08:00 via Android
  感谢分享,想要第一排第四个,谢谢!
  MTIxMzYwNzg4NkBxcS5jb20=
  ViggoSite
      86
  ViggoSite  
     2022-01-28 00:05:18 +08:00
  求一个福虎生旺 ,非常感谢楼主!
  [email protected]
  mylifcc
      87
  mylifcc  
     2022-01-28 00:32:51 +08:00
  第一个有意,谢谢楼主!
  [email protected]
  leyi6
      88
  leyi6  
     2022-01-28 00:32:52 +08:00
  求第一排第四个
  [email protected],感谢楼主!祝你和女友百年好合!
  lemon6
      89
  lemon6  
     2022-01-28 00:36:17 +08:00 via Android
  想要步步高升,谢谢
  MzgwNDc2ODUyQHFxLmNvbQ==
  foam
      90
  foam  
     2022-01-28 00:41:32 +08:00 via Android
  第二排第三个。谢谢楼主,祝你和女票长长久久。
  [email protected]
  LonelyRainDrop
      91
  LonelyRainDrop  
     2022-01-28 00:48:46 +08:00
  第一排第四个,新春快乐,谢啦!
  MTA0NDc4NDEzN0BxcS5jb20=
  ihacku
      92
  ihacku  
     2022-01-28 00:53:16 +08:00   ❤️ 1
  第一排第四个蛮好看的
  tersweet
      93
  tersweet  
     2022-01-28 00:53:31 +08:00 via Android
  第一排第一个,谢谢 lz
  cxilife
      94
  cxilife  
     2022-01-28 00:53:53 +08:00 via iPhone
  日进斗金,楼主和女票健康平安,[email protected]
  tersweet
      95
  tersweet  
     2022-01-28 00:54:27 +08:00 via Android
  Jack9527
      96
  Jack9527  
     2022-01-28 00:56:29 +08:00
  想要第 1 排第 4 个,非常感谢!
  邮箱:eXVmZW5nNjE3NEB0dXRhbWFpbC5jb20=
  bruce0hh
      97
  bruce0hh  
     2022-01-28 00:56:37 +08:00 via Android
  第一排第二个 谢谢楼主 [email protected]
  aneureka
      98
  aneureka  
     2022-01-28 01:10:52 +08:00 via iPhone
  想要第四个,谢谢楼主 0.0 [email protected]
  tojonozomi
      99
  tojonozomi  
     2022-01-28 01:12:28 +08:00
  想要第一行第四个,谢谢楼主啦
  [email protected]
  cambo0
      100
  cambo0  
     2022-01-28 01:13:02 +08:00 via iPhone
  想要第二个 ZHZpOXF1QGdtYWlsLmNvbQ== 谢谢!
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   博客   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   实用小工具   ·   2958 人在线   最高记录 6543   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 32ms · UTC 14:39 · PVG 22:39 · LAX 06:39 · JFK 09:39
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.