V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
Cbdy
V2EX  ›  反馈

最近上 V 站老出现“服务器响应异常”

 •  
 •   Cbdy · 55 天前 · 721 次点击
  这是一个创建于 55 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  如图

  刷新一下还是能打开

  ua 是 macOS 10.15 Firefox 93.0,有没有大佬知道咋回事?

  3 条回复    2021-10-09 09:07:34 +08:00
  s609926202
      1
  s609926202  
     55 天前
  被墙了
  yxisenx
      2
  yxisenx  
     55 天前
  我不挂梯子都上不了
  villivateur
      3
  villivateur  
     55 天前 via Android
  v 站的 ipv4 被墙了,ipv6 最近也不稳,所以会出现你这种情况
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1008 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 24ms · UTC 22:13 · PVG 06:13 · LAX 14:13 · JFK 17:13
  ♥ Do have faith in what you're doing.