V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
yu7er
V2EX  ›  推广

盖楼抽奖|节前回馈 v 站家人们的支持

 •  
 •   yu7er · 243 天前 · 2629 次点击
  这是一个创建于 243 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  上周发了个帖,求前端家人们赏了个脸,阅读我们团队业余时间写的《剑指前端 Offer 》(原帖 https://v2ex.com/t/801490)(阅读地址 http://febook.hzfe.org/)。

  其实我们是第一次写书,也是第一次自己搞宣传,真心十分不容易,差亿点想放弃(写点代码不好吗,非要写书,还要学人搞运营)。

  所以打心里感谢,在没更新完的情况下,已经被这么多家人们认同。尽管没几个人留言,但你们都默默留下了 star 。

  思来想去,决定继续学别人搞抽奖(?),欢迎大家一起凑个热闹!

  抽奖奖品:

  • 1.zfb 红包 2.33 元(加个白饭)
  • 2.zfb 红包 5.21 元(被对象发现,加餐一拳头)
  • 3.zfb 红包 6.66 元(加个鸡腿)
  • 4.zfb 红包 8.88 元(鸡腿叠加卤蛋)
  • 5.zfb 红包 18.88 元(请我吃饭)

  抽奖规则:

  // 寒酸代码 打扰了
  function getFloorNumber (floorLen, giftLen) {
   while(giftLen > 0) {
    console.log(Math.ceil(Math.random() * floorLen));
    giftLen—;
   }
  }
  

  抽奖截止日期:2021 年 9 月 26 日 12:00 整。

  第 1 条附言  ·  243 天前

  寒酸到大家 让我流下了1滴泪。决定追加一箱纸巾 1CD4545C1D3586728DA7F89411673B17

  第 2 条附言  ·  241 天前
  183 条回复    2021-09-26 11:58:12 +08:00
  1  2  
  iamthegrad
      1
  iamthegrad  
     243 天前   ❤️ 1
  太寒酸了,不抽
  jeff2
      2
  jeff2  
     243 天前
  文字肉也是荤菜呀
  menglddd
      3
  menglddd  
     243 天前
  抽一个
  Woodrow
      4
  Woodrow  
     243 天前
  加油~
  hellodigua
      5
  hellodigua  
     243 天前   ❤️ 1
  一看就是很穷的团队,你们还是发个收款码吧
  justrand
      6
  justrand  
     243 天前   ❤️ 2
  奖品不分贵贱。等等,你这啥奖品....
  TheShang
      7
  TheShang  
     243 天前
  不会是反向抽奖吧
  JinTianYi456
      8
  JinTianYi456  
     243 天前
  加油
  gongpeione
      9
  gongpeione  
     243 天前
  虽然但是
  xiaokk06
      10
  xiaokk06  
     243 天前
  抽,都可以抽
  betteryjs
      11
  betteryjs  
     243 天前
  AreYou0k
      12
  AreYou0k  
     243 天前
  代价太大了, respect
  zhumengyang
      13
  zhumengyang  
     243 天前
  收藏
  yu7er
      14
  yu7er  
  OP
     243 天前
  @iamthegrad 求你抽一个
  yu7er
      15
  yu7er  
  OP
     243 天前
  @justrand 我哭了
  yu7er
      16
  yu7er  
  OP
     243 天前
  @TheShang 是我 打钱
  abvatous
      17
  abvatous  
     243 天前
  加油~
  Yunsheng
      18
  Yunsheng  
     243 天前
  666.我来来抽一哈
  xf2506
      19
  xf2506  
     243 天前
  支持一把
  code4life
      20
  code4life  
     243 天前
  哈哈,分子来了
  stefanieewu
      21
  stefanieewu  
     243 天前 via iPhone
  BlongLee
      22
  BlongLee  
     243 天前
  我来了,中啊
  BlongLee
      23
  BlongLee  
     243 天前
  为了发这些奖品,项目组差是不是点破产。。。。哈哈
  jackzhengjbs
      24
  jackzhengjbs  
     243 天前 via Android
  分母来报道了
  hirasawayui
      25
  hirasawayui  
     243 天前
  👃子
  2dot71828
      26
  2dot71828  
     243 天前
  略寒酸了。。兄得
  AchieveHF
      27
  AchieveHF  
     243 天前
  现在看到抽奖都以为是 13pro
  shpkng
      28
  shpkng  
     243 天前   ❤️ 1
  一箱纸巾? 这是抽奖还是想要老哥们的命?
  yu7er
      29
  yu7er  
  OP
     243 天前
  @BlongLee 抠搜团队 一人凑 5 块
  3CH0
      30
  3CH0  
     243 天前
  giftLen—;
  VictorJing94
      31
  VictorJing94  
     243 天前
  分子...
  dooonabe
      32
  dooonabe  
     243 天前
  分子分子
  songjiaxin2008
      33
  songjiaxin2008  
     243 天前
  分子
  dodosh
      34
  dodosh  
     243 天前
  分母。
  jiom
      35
  jiom  
     243 天前
  分子
  wdssmq
      36
  wdssmq  
     243 天前
  emmmmmmmm
  kkshell
      37
  kkshell  
     243 天前
  总比没有好吧? doge
  LWFF
      38
  LWFF  
     243 天前
  分子
  yveJohn
      39
  yveJohn  
     243 天前
  蚊子再小也是肉哇
  tangds99
      40
  tangds99  
     243 天前
  试试
  jackcdd
      41
  jackcdd  
     243 天前
  阿哲
  CrossEntropy
      42
  CrossEntropy  
     243 天前
  好过没有阿哈哈哈
  sdushn
      43
  sdushn  
     243 天前
  啊哈哈哈,这是我见过最朴实无华的抽奖之一了,建议把卷纸升级到抽纸,哈哈哈哈
  AJDX3906
      44
  AJDX3906  
     243 天前 via Android
  来都来了
  byc4i
      45
  byc4i  
     243 天前
  1
  yunyuyuan
      46
  yunyuyuan  
     243 天前
  抽,随便抽,都抽
  SmallZheng
      47
  SmallZheng  
     243 天前
  尽管抽
  Reid
      48
  Reid  
     243 天前
  害,确实寒酸
  FlyPuff
      49
  FlyPuff  
     243 天前 via Android
  为了抽纸,拼了!
  xyxiao001
      50
  xyxiao001  
     243 天前
  滴滴滴
  ARslince
      51
  ARslince  
     243 天前 via iPhone
  加加油
  yaooo
      52
  yaooo  
     243 天前
  分子
  JustinJie
      53
  JustinJie  
     243 天前
  抽纸都不能中一个吗 ?
  tumaowolf
      54
  tumaowolf  
     243 天前 via Android
  分子哈哈哈
  simonnoyi
      55
  simonnoyi  
     243 天前
  抽中算我输
  niple
      56
  niple  
     243 天前
  我来组成分母!
  lxfcool
      57
  lxfcool  
     243 天前
  笑死,分母来了。
  sgq1128
      58
  sgq1128  
     243 天前
  分子
  hellodigua
      59
  hellodigua  
     243 天前
  泪目,还增加了奖品,太感动了,支持一下
  SpartzTao
      60
  SpartzTao  
     243 天前
  跌的太惨,否极泰来~
  ae86
      61
  ae86  
     243 天前
  加油⛽️
  weini456
      62
  weini456  
     243 天前
  我连当个分子的愿望都没有:doge
  ckaock
      63
  ckaock  
     243 天前
  1
  flowersguest
      64
  flowersguest  
     243 天前
  +1
  Lemeng
      65
  Lemeng  
     243 天前
  +1 一个
  Bearis
      66
  Bearis  
     243 天前
  朴实无华,支持一下~
  yryc
      67
  yryc  
     243 天前
  1
  paccco
      68
  paccco  
     243 天前
  泪目~
  franklee27
      69
  franklee27  
     243 天前
  1
  HammondY5an
      70
  HammondY5an  
     243 天前
  chou
  MaverickLee
      71
  MaverickLee  
     243 天前
  分母亲
  jianghaifei
      72
  jianghaifei  
     243 天前
  326029212
      73
  326029212  
     243 天前
  分子
  svt
      74
  svt  
     243 天前
  分子吧
  DukeWF
      75
  DukeWF  
     243 天前
  来了来了
  hjq632233317
      76
  hjq632233317  
     243 天前
  走起
  xiongsa18
      77
  xiongsa18  
     243 天前
  蚊子腿也是...走错片场了
  t298
      78
  t298  
     243 天前
  来了
  chenpingan
      79
  chenpingan  
     243 天前
  分子
  defunct9
      80
  defunct9  
     243 天前
  支持支持
  pawelli
      81
  pawelli  
     243 天前
  啊 这.......
  抽纸能折现吗😆
  crisrock
      82
  crisrock  
     243 天前
  iwo
      83
  iwo  
     243 天前
  中了 给楼下
  ShundL
      84
  ShundL  
     243 天前
  抽纸算是特等奖,我来试试
  dengsq
      85
  dengsq  
     243 天前
  谢谢楼上
  apeople
      86
  apeople  
     243 天前
  不抽白不抽,支持支持
  rookiex
      87
  rookiex  
     243 天前
  分子
  XiaoCilang
      88
  XiaoCilang  
     243 天前 via iPhone
  凑热闹
  FawkesV
      89
  FawkesV  
     243 天前
  抽吧抽吧. 我点了的
  Sxxiong
      90
  Sxxiong  
     243 天前
  bluekz
      91
  bluekz  
     243 天前   ❤️ 1
  第二件五折,确定不抽两箱纸巾吗[狗头]
  lepchaos
      92
  lepchaos  
     243 天前
  哈哈哈,挺有意思
  yukunZhan9
      93
  yukunZhan9  
     243 天前
  蚊子肉也是肉
  bianxiuyan1993
      94
  bianxiuyan1993  
     243 天前
  前几天 nga 抽了硬盘架,继续攒手气
  FireKnight
      95
  FireKnight  
     243 天前
  请吃饭也不是不行哦
  XGF
      96
  XGF  
     243 天前
  苍蝇肉也是肉
  theshyyyyy
      97
  theshyyyyy  
     243 天前
  加油加油加油加油加油加油
  kexingfu
      98
  kexingfu  
     243 天前
  白嫖
  CoderGeek
      99
  CoderGeek  
     243 天前
  EnochQin
      100
  EnochQin  
     243 天前
  中奖绝缘体来试试
  1  2  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2959 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 36ms · UTC 13:10 · PVG 21:10 · LAX 06:10 · JFK 09:10
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.