V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
rain423
V2EX  ›  上海

创建一个 base 在上海的 v 友群

 •  1
   
 •   rain423 · 353 天前 · 6010 次点击
  这是一个创建于 353 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  人数限制 100 人,不吹牛瞎聊,不 ghs,讨论技术,上海本地化信息,发展等内容. 留下你的微信号 base64 加密。我加你

  210 条回复    2022-03-08 17:16:40 +08:00
  1  2  3  
  infun
      1
  infun  
     353 天前
  不懂就问,ghs 是什么意思
  rain423
      2
  rain423  
  OP
     353 天前
  @infun 搞黄色
  zhlxsh
      3
  zhlxsh  
     353 天前 via iPhone
  不发黄图的群到一点时间就沉寂了🌚
  orangejx
      4
  orangejx  
     353 天前
  微信群啊? 那还是算了
  Cambra1n
      5
  Cambra1n  
     353 天前
  YTY3NDM1NzExMQ==
  Codelike
      6
  Codelike  
     353 天前
  借楼问个 tme 群
  chuckzhou
      7
  chuckzhou  
     353 天前
  ZGFtYTB6aQ
  SingeeKing
      8
  SingeeKing  
     353 天前 via iPhone
  c2luZ2Vld3g=
  statement
      9
  statement  
     353 天前 via iPhone
  amlhbnhpbmFi
  omtow
      10
  omtow  
     353 天前 via Android
  MU9WRVIzME0=
  Cbdy
      11
  Cbdy  
     353 天前 via Android   ❤️ 1
  为啥不弄电报群?
  zhanbiqiyu
      12
  zhanbiqiyu  
     353 天前
  d3UzMDEzNTY4MQ==
  zoeeeeeeey
      13
  zoeeeeeeey  
     353 天前
  em9leXpqdQ==
  ns20
      14
  ns20  
     353 天前 via iPhone
  dDI1MDE4MDQyNzI=
  gogosbr
      15
  gogosbr  
     353 天前 via Android
  eWFvbGludGoyMDIw
  elfsundae
      16
  elfsundae  
     353 天前 via iPhone
  MTIxMDA2Njg5Ng==
  cicaday
      17
  cicaday  
     352 天前 via Android
  Y29jYWNvbGF3YWhhaGE
  hhnan
      18
  hhnan  
     352 天前 via Android
  aDA3MzgxNjg4
  857681664
      19
  857681664  
     352 天前 via Android
  enNoLXNldmVuaW5l
  MonikaCeng
      20
  MonikaCeng  
     352 天前 via Android
  Ym5ieW95
  fredshao
      21
  fredshao  
     352 天前
  aWZsb29w
  yessigoal
      22
  yessigoal  
     352 天前 via iPhone
  eWVzc2lnb2Fs
  hhyygg
      23
  hhyygg  
     352 天前
  aGh5eWdnMjAwOQ==
  strength
      24
  strength  
     352 天前
  JUU2JTg4JTkxJUU3JTlBJTg0JUU1JUJFJUFFJUU0JUJGJUExJUU1JThGJUI3JUU2JTk4JUFGJUVGJUJDJTlBJTIyU3RyZW5ndGh0d3R5JTIyJUVGJUJDJThDJUU2JTg0JTlGJUU4JUIwJUEy

  (解密后再解一下码即可
  strength
      25
  strength  
     352 天前
  @Codelike 各有优缺点
  rain423
      26
  rain423  
  OP
     352 天前
  @strength 没解出来
  rain423
      27
  rain423  
  OP
     352 天前
  @omtow 你的没找到
  rain423
      28
  rain423  
  OP
     352 天前
  此楼层以上都加好友了,上海 v 友们加,非上海的 v 友就别留了,谢谢
  lazyyz
      29
  lazyyz  
     352 天前 via Android
  bHp4cnRi
  zilaijuan
      30
  zilaijuan  
     352 天前 via Android
  d3hpZF9sOHNieHJxZGxnbG01MQ==
  Lemeng
      31
  Lemeng  
     352 天前
  群太多,就不加了,路过,支持
  strength
      32
  strength  
     352 天前
  @rain423
  decodeURIComponent(atob( /*String*/ ))
  rain423
      33
  rain423  
  OP
     352 天前
  @zilaijuan 找不到
  GlennGould
      34
  GlennGould  
     352 天前 via Android
  enpob25nMTk5OF8=
  yuyuyu
      35
  yuyuyu  
     352 天前
  enp6enprZW5qaQ==
  touzi1024
      36
  touzi1024  
     352 天前
  dG91emlfeGlhbnNoZW5n
  anxiousPumpkin
      37
  anxiousPumpkin  
     352 天前
  dHJpZmxpbmdtZQ==
  northcccc
      38
  northcccc  
     352 天前
  ZmZmZmtsb3Bw
  Carlgao
      39
  Carlgao  
     352 天前
  Z2prNzc4OA==
  rain423
      40
  rain423  
  OP
     352 天前
  以上楼层已加
  Tenma
      41
  Tenma  
     352 天前
  U2t5X00tTUM=
  zilaijuan
      42
  zilaijuan  
     352 天前 via Android
  @rain423 试试这个
  MTgyMzY2MzcxMA==
  renyijiu
      43
  renyijiu  
     352 天前
  cHJpdmF0ZV93ZWNoYXRfbm8=
  MaybeRichard
      44
  MaybeRichard  
     352 天前
  MTczMjE3Nzg1Njg=
  kissCode
      45
  kissCode  
     352 天前
  eHVsaXF1YW4wMDI=
  RobinHu
      46
  RobinHu  
     352 天前 via Android
  SFpXX19fX1dY
  mkfoy
      47
  mkfoy  
     352 天前 via iPhone
  dGlhbnp1bnBpbms=
  CurChen
      48
  CurChen  
     352 天前
  cnVkeV8wNTIz
  Allan0423
      49
  Allan0423  
     352 天前
  QWxsYW5fMDQyM2Nu
  huangshengjie
      50
  huangshengjie  
     352 天前
  5L2g5aaI5aW25a2Q55yf5aSn
  huangshengjie
      51
  huangshengjie  
     352 天前
  楼主你可一定要加我啊
  HengJ
      52
  HengJ  
     352 天前
  SGVuZ19KMTk=
  xiaogeformax
      53
  xiaogeformax  
     352 天前
  Z2U5NTM5ODgzOTM=
  samzong
      54
  samzong  
     352 天前
  U0FNWk9OR19ZVU4=
  xhp012
      55
  xhp012  
     352 天前
  eGluZ2hhb3Blbmc=

  谢谢
  ahmcsxcc
      56
  ahmcsxcc  
     352 天前
  YWhub2Vs
  rain423
      57
  rain423  
  OP
     352 天前
  rain423
      58
  rain423  
  OP
     352 天前
  以上楼层已加
  huangshengjie
      59
  huangshengjie  
     352 天前
  @rain423 伞兵
  SEVLT
      60
  SEVLT  
     352 天前
  U1ZFTFRf
  acton393
      61
  acton393  
     352 天前
  QWN0b24yNjY=
  huangshengjie
      62
  huangshengjie  
     352 天前
  @rain423 蚌埠住了,伞兵,你把我逗笑了
  RichXu
      63
  RichXu  
     352 天前
  eHlxMTA2MTI=
  huangshengjie
      64
  huangshengjie  
     352 天前
  @rain423 傻*逼。你绝对是,没错的。
  wangkun025
      65
  wangkun025  
     352 天前
  怎么投诉 @huangshengjie ?
  daquandiao2
      66
  daquandiao2  
     352 天前
  @wangkun025 #65 这个怎么了
  fanfpy
      67
  fanfpy  
     352 天前
  MTUzMTE5MTg4MTA=
  ZhaoMuYang
      68
  ZhaoMuYang  
     352 天前
  leonzhao1214
  wangkun025
      69
  wangkun025  
     352 天前
  @daquandiao2 他骂人。
  656344827
      70
  656344827  
     352 天前
  Q29jb0JvaVE=
  AlanSquirrel56
      71
  AlanSquirrel56  
     352 天前
  YWxhbl9zcXVpcnJlbA==
  445141126
      72
  445141126  
     352 天前 via Android
  d2Jpbjkx
  rain423
      73
  rain423  
  OP
     352 天前
  @wangkun025 我把他 block 了,跟这种人没必要纠缠
  rain423
      74
  rain423  
  OP
     352 天前
  以上楼层已加
  wingoo
      75
  wingoo  
     352 天前
  d2luZ29v
  hanley20191344
      76
  hanley20191344  
     352 天前
  d3hfaGFubGV5Cg==
  xstmjh
      77
  xstmjh  
     352 天前
  eXVqaW5nemhlbmcK
  jikunshang
      78
  jikunshang  
     351 天前
  UjdLOFQ5
  ilovekobe1314
      79
  ilovekobe1314  
     351 天前
  上班只能用钉钉,没法装微信。错过
  Yuxiaoy
      80
  Yuxiaoy  
     351 天前
  eXl5MDIwNg==
  vector2axis
      81
  vector2axis  
     351 天前
  dXN1cmVzdXJl
  rachel1307
      82
  rachel1307  
     351 天前
  MTg5NjczODMxNTIK 谢谢!
  moonjoin
      83
  moonjoin  
     351 天前
  YmlsaW5mbHg=
  asan2006
      84
  asan2006  
     351 天前
  额 社恐。。。加了会不会尴尬
  zcw46229412
      85
  zcw46229412  
     351 天前
  NDYyMjk0MTI=
  randzero
      86
  randzero  
     351 天前
  MTM3NTg2NDQzNDY=
  liyer
      87
  liyer  
     351 天前 via Android
  RzM5NzI3 谢谢
  billzhuang
      88
  billzhuang  
     351 天前 via iPhone
  cm9vdHlvdQ==
  来了
  tousfun
      89
  tousfun  
     351 天前 via iPhone
  VUdoMWIyaDFZUSUzRCUzRA==
  daya0576
      90
  daya0576  
     351 天前
  ZGF5YTA1NzYK
  vernon97io
      91
  vernon97io  
     351 天前 via iPhone
  dmVybm9uOTcwODAy
  beijiaxu
      92
  beijiaxu  
     350 天前 via Android
  YmVpamlheHUxMjM=
  xuqiccr
      93
  xuqiccr  
     350 天前
  eHVxaWNjcg==
  TDGardener
      94
  TDGardener  
     350 天前
  VERHYXJkZW5lcg==
  MarvinXXX
      95
  MarvinXXX  
     350 天前
  Z29vZG1hcnZpbg== 感谢
  Liam1997
      96
  Liam1997  
     350 天前
  TGlhbV85Nw==
  感谢
  leeeeec
      97
  leeeeec  
     350 天前
  bWlhb3BhYXM=
  GitTao
      98
  GitTao  
     350 天前
  dGFvMjMyMzE0MQ==
  mortonnex
      99
  mortonnex  
     350 天前
  bmV4d3lq
  求加
  clingTeen
      100
  clingTeen  
     350 天前
  bWtpc2VlaXNlZQ==
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   1130 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 38ms · UTC 21:58 · PVG 05:58 · LAX 14:58 · JFK 17:58
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.