V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
探索世界的好奇心万岁
zhongrs232
V2EX  ›  分享发现

注册了一个和自己名字双关的域名,哈哈

 •  1
   
 •   zhongrs232 · 2020-04-15 20:49:59 +08:00 · 2339 次点击
  这是一个创建于 957 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。

  midlane.top ,能猜到么?

  13 条回复    2020-04-15 23:28:47 +08:00
  rayhy
      1
  rayhy  
     2020-04-15 20:52:16 +08:00
  车道中间...你就是实线?
  Mai1me
      2
  Mai1me  
     2020-04-15 20:56:05 +08:00 via Android
  姓陶?
  hiplon
      3
  hiplon  
     2020-04-15 21:01:09 +08:00
  顶中兰
  Muninn
      4
  Muninn  
     2020-04-15 22:03:10 +08:00
  这都不是一个单词吧……
  edacdy
      5
  edacdy  
     2020-04-15 22:13:00 +08:00
  盲猜:约翰瑟·陶麦郎
  ProbeWong
      6
  ProbeWong  
     2020-04-15 22:13:45 +08:00
  钟航
  fe2coder
      7
  fe2coder  
     2020-04-15 22:14:57 +08:00 via Android
  zhongrushang ?
  zi
      8
  zi  
     2020-04-15 22:18:14 +08:00
  中车道.1 = 中出?
  cjzlol
      9
  cjzlol  
     2020-04-15 22:18:43 +08:00 via Android
  梅道安
  crs0910
      10
  crs0910  
     2020-04-15 22:21:35 +08:00
  中路👍
  houlin
      11
  houlin  
     2020-04-15 22:41:34 +08:00 via Android
  顺出一个域名 smzd.top ,报价合适就出
  also24
      12
  also24  
     2020-04-15 23:28:38 +08:00
  钟?尚
  zhongrs232
      13
  zhongrs232  
  OP
     2020-04-15 23:28:47 +08:00
  10 楼正解,报一个正在用的域名吧,只托管了一份数据结构演示动画,服务器参考某大神的代码用 C++撸的,http://www.zhongluqiang.com:8080/static/visualization/
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2919 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 40ms · UTC 15:49 · PVG 23:49 · LAX 07:49 · JFK 10:49
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.