V2EX = way to explore
V2EX 是一个关于分享和探索的地方
现在注册
已注册用户请  登录
V2EX 是一个什么样的地方?
• 这里大量的成员热爱编程和图形设计
• 这里有关于虚拟世界话题的讨论
• 也有真实世界的
• 信息量的多少在这里是始终重要的
• 作为立场,我相信这个世界在持续变得更好
stdying
V2EX  ›  V2EX

如何添加图片

 •  3
   
 •   stdying · 2015-11-26 10:20:34 +08:00 · 18539 次点击
  这是一个创建于 2367 天前的主题,其中的信息可能已经有所发展或是发生改变。
  添加图片使怎样写法

  方法 1 :
  <img src="https://img.alicdn.com/imgextra/i1/795056665/TB2yaS3hFXXXXb4XpXXXXXXXXXX_!!795056665.jpg" alt=" bg2.jpg"/>

  方法 2 :

  https://img.alicdn.com/imgextra/i1/795056665/TB2yaS3hFXXXXb4XpXXXXXXXXXX_!!795056665.jpg

  方法 3 :
  ( https://img.alicdn.com/imgextra/i1/795056665/TB2yaS3hFXXXXb4XpXXXXXXXXXX_!!795056665.jpg)

  方法 4 :
  !( https://img.alicdn.com/imgextra/i1/795056665/TB2yaS3hFXXXXb4XpXXXXXXXXXX_!!795056665.jpg)
  263 条回复    2021-09-24 08:56:47 +08:00
  1  2  3  
  stdying
      2
  stdying  
  OP
     2015-11-26 10:22:51 +08:00
  stdying
      4
  stdying  
  OP
     2015-11-26 10:25:47 +08:00
  <blockquote class="imgur-embed-pub" lang="en" data-id="kJl8hoJ"><a href="//imgur.com/kJl8hoJ">View post on imgur.com</a></blockquote><script async src="//s.imgur.com/min/embed.js" charset="utf-8"></script>
  stdying
      5
  stdying  
  OP
     2015-11-26 10:34:52 +08:00


  test
  stdying
      7
  stdying  
  OP
     2015-11-26 10:36:30 +08:00
  stdying
      8
  stdying  
  OP
     2015-11-26 10:37:45 +08:00
  有些可以有些不可。不知道是不是解析的原因
  stdying
      9
  stdying  
  OP
     2015-11-26 10:37:51 +08:00
  stdying
      10
  stdying  
  OP
     2015-11-26 10:38:02 +08:00


  test
  zcl
      11
  zcl  
     2015-11-26 10:50:48 +08:00
  stdying
      13
  stdying  
  OP
     2015-11-26 10:54:25 +08:00
  @zcl 阿里好像不可以 换个其他的就可以,直接添加 url 就可以了
  nameryan
      15
  nameryan  
     2015-11-26 13:38:10 +08:00
  !( )
  Smilecc
      16
  Smilecc  
     2015-11-26 16:13:37 +08:00
  ![TEST]( https://ooo.0o0.ooo/2015/09/28/5608d0222dd30.png)
  Hello1995
      17
  Hello1995  
     2015-11-26 16:42:27 +08:00 via Android
  如图。
  lybtongji
      18
  lybtongji  
     2016-04-30 13:00:25 +08:00
  tflz514
      19
  tflz514  
     2016-05-18 15:32:51 +08:00
  neteaseim
      20
  neteaseim  
     2016-06-14 13:14:38 +08:00
  AlexaZhou
      21
  AlexaZhou  
     2016-06-29 21:16:51 +08:00
  AlexaZhou
      22
  AlexaZhou  
     2016-06-29 21:17:16 +08:00
  AlexaZhou
      23
  AlexaZhou  
     2016-06-29 21:28:27 +08:00
  原来是只支持特定的图床
  ineed123
      24
  ineed123  
     2016-07-19 09:43:43 +08:00
  <img src=" ">
  ineed123
      25
  ineed123  
     2016-07-19 09:43:57 +08:00
  winneter
      26
  winneter  
     2016-08-03 07:54:20 +08:00
  nozama
      27
  nozama  
     2016-08-13 23:17:11 +08:00
  prefere
      28
  prefere  
     2016-08-24 00:40:41 +08:00
  online
      29
  online  
     2016-09-22 13:01:18 +08:00
  maogang39
      30
  maogang39  
     2016-10-10 18:47:38 +08:00
  xiaxueme
      32
  xiaxueme  
     2016-10-17 17:19:24 +08:00
  xiaxueme
      33
  xiaxueme  
     2016-10-17 17:20:25 +08:00
  xiaxueme
      34
  xiaxueme  
     2016-10-17 17:20:44 +08:00
  xiaxueme
      35
  xiaxueme  
     2016-10-17 17:23:19 +08:00
  stdying
      36
  stdying  
  OP
     2016-10-19 16:32:40 +08:00
  @xiaxueme 要特定的图床
  stdying
      37
  stdying  
  OP
     2016-10-19 16:33:50 +08:00
  @Hello1995 我觉得可以加入置顶功能,要不看到你回复的比较少
  xiaxueme
      38
  xiaxueme  
     2016-10-19 16:41:27 +08:00
  xiaxueme
      39
  xiaxueme  
     2016-10-19 16:41:50 +08:00
  @stdying 可以了为何我的好大
  stdying
      40
  stdying  
  OP
     2016-10-22 14:06:52 +08:00
  @xiaxueme 应该是原图就很大
  vexjoe
      41
  vexjoe  
     2016-10-29 08:44:36 +08:00
  yuanhang91
      42
  yuanhang91  
     2016-11-03 20:09:40 +08:00
  yuanhang91
      43
  yuanhang91  
     2016-11-03 20:09:49 +08:00
  yuanhang91
      44
  yuanhang91  
     2016-11-03 20:15:46 +08:00
  XDXX
      45
  XDXX  
     2016-11-08 13:35:28 +08:00
  XDXX
      46
  XDXX  
     2016-11-08 13:36:15 +08:00
  ![]( )
  nanlong
      47
  nanlong  
     2016-11-15 17:04:26 +08:00
  nanlong
      48
  nanlong  
     2016-11-15 17:05:17 +08:00
  nanlong
      49
  nanlong  
     2016-11-15 17:05:50 +08:00
  charlesjq
      50
  charlesjq  
     2016-11-17 16:20:01 +08:00
  TEST <img src=" ">
  stcasshern
      51
  stcasshern  
     2016-11-24 16:05:02 +08:00
  stcasshern
      52
  stcasshern  
     2016-11-24 16:06:13 +08:00
  stcasshern
      53
  stcasshern  
     2016-11-24 16:09:50 +08:00
  ![效果]( )
  stcasshern
      54
  stcasshern  
     2016-11-24 16:10:04 +08:00
  deeporist
      56
  deeporist  
     2016-11-26 13:07:30 +08:00
  deeporist
      57
  deeporist  
     2016-11-26 13:08:43 +08:00
  总算学会贴图了
  chnhyg
      61
  chnhyg  
     2016-11-28 13:01:12 +08:00
  chnhyg
      62
  chnhyg  
     2016-11-28 13:01:51 +08:00
  成功?!
  OIseekU
      63
  OIseekU  
     2016-11-28 23:33:01 +08:00
  http://ooo.0o0.ooo/2016/11/28/583c4da3cf108.png
  可以吗
  NickQ
      64
  NickQ  
     2016-12-02 17:18:04 +08:00
  deeporist
      65
  deeporist  
     2016-12-19 13:12:29 +08:00
  Some basic Git commands are:
  ```
  git status
  git add
  git commit
  ```

  In the words of Abraham Lincoln:

  > Pardon my French

  - George Washington
  - John Adams
  - Thomas Jefferson

  - [x] Finish my changes
  - [ ] Push my commits to GitHub
  - [ ] Open a pull request
  theqis
      67
  theqis  
     2016-12-25 17:33:36 +08:00
  https://ooo.0o0.ooo/2016/12/25/585f9222ee88c.jpg
  theqis
      68
  theqis  
     2016-12-25 17:34:06 +08:00
  ![006ue71hjw1f5i2fvp17yj30m810gwp7.jpg]( https://ooo.0o0.ooo/2016/12/25/585f9222ee88c.jpg)
  theqis
      69
  theqis  
     2016-12-25 17:34:16 +08:00
  <img src="https://ooo.0o0.ooo/2016/12/25/585f9222ee88c.jpg" alt="006ue71hjw1f5i2fvp17yj30m810gwp7.jpg" title="006ue71hjw1f5i2fvp17yj30m810gwp7.jpg" />
  theqis
      70
  theqis  
     2016-12-25 17:34:28 +08:00
  [img]https://ooo.0o0.ooo/2016/12/25/585f9222ee88c.jpg[/img]
  myangelove
      71
  myangelove  
     2016-12-29 01:24:07 +08:00
  <img src=" "/>
  myangelove
      72
  myangelove  
     2016-12-29 01:24:40 +08:00


  再试试
  myangelove
      73
  myangelove  
     2016-12-29 01:26:22 +08:00
  myangelove
      74
  myangelove  
     2016-12-29 01:27:25 +08:00
  这个应该清楚一些

  serve99
      75
  serve99  
     2016-12-30 15:09:57 +08:00
  测试发图
  EchoUtopia
      76
  EchoUtopia  
     2017-01-04 13:00:55 +08:00
  ( )
  gouqingping
      78
  gouqingping  
     2017-01-04 14:54:47 +08:00
  gouqingping
      79
  gouqingping  
     2017-01-04 14:55:29 +08:00
  hanyang
      80
  hanyang  
     2017-01-04 16:38:49 +08:00
  hanyang
      81
  hanyang  
     2017-01-04 16:39:14 +08:00
  cookiezby
      82
  cookiezby  
     2017-01-04 21:49:05 +08:00
  stevenkang
      83
  stevenkang  
     2017-01-10 11:39:41 +08:00
  https://ooo.0o0.ooo/2017/01/10/58745777a2a79.png
  stevenkang
      84
  stevenkang  
     2017-01-10 11:39:55 +08:00
  [Img]( https://ooo.0o0.ooo/2017/01/10/58745777a2a79.png)
  stevenkang
      85
  stevenkang  
     2017-01-10 11:45:35 +08:00
  ![图片]( https://ooo.0o0.ooo/2017/01/10/58745777a2a79.png)
  stevenkang
      86
  stevenkang  
     2017-01-10 11:45:50 +08:00
  ![]( https://ooo.0o0.ooo/2017/01/10/58745777a2a79.png)
  stevenkang
      87
  stevenkang  
     2017-01-10 11:50:15 +08:00
  Milky
      89
  Milky  
     2017-01-21 17:12:44 +08:00
  <img src=" " alt=" bg2.jpg"/>
  Milky
      90
  Milky  
     2017-01-21 18:16:59 +08:00
  Milky
      91
  Milky  
     2017-01-21 18:50:00 +08:00
  ZenFX
      92
  ZenFX  
     2017-01-23 22:47:18 +08:00
  ZenFX
      93
  ZenFX  
     2017-01-23 22:47:30 +08:00
  ZenFX
      94
  ZenFX  
     2017-01-23 22:48:59 +08:00
  JackyBao
      95
  JackyBao  
     2017-01-24 20:57:56 +08:00 via iPad
  SeanLin
      96
  SeanLin  
     2017-02-05 17:04:33 +08:00
  test
  https://ooo.0o0.ooo/2017/02/05/5896ea83e6166.png
  SeanLin
      97
  SeanLin  
     2017-02-05 17:04:58 +08:00
  ![test]( https://ooo.0o0.ooo/2017/02/05/5896ea83e6166.png)
  SeanLin
      98
  SeanLin  
     2017-02-05 17:05:47 +08:00
  <img src="https://ooo.0o0.ooo/2017/02/05/5896ea83e6166.png" alt="Screen Shot 2017-01-19 at 7.08.42 PM.png" title="Screen Shot 2017-01-19 at 7.08.42 PM.png" />
  SeanLin
      99
  SeanLin  
     2017-02-05 17:07:03 +08:00
  ( https://ooo.0o0.ooo/2017/02/05/5896ea83e6166.png)
  SeanLin
      100
  SeanLin  
     2017-02-05 17:07:27 +08:00
  !( https://ooo.0o0.ooo/2017/02/05/5896ea83e6166.png)
  1  2  3  
  关于   ·   帮助文档   ·   API   ·   FAQ   ·   我们的愿景   ·   广告投放   ·   感谢   ·   实用小工具   ·   2629 人在线   最高记录 5497   ·     Select Language
  创意工作者们的社区
  World is powered by solitude
  VERSION: 3.9.8.5 · 37ms · UTC 13:02 · PVG 21:02 · LAX 06:02 · JFK 09:02
  Developed with CodeLauncher
  ♥ Do have faith in what you're doing.